Dato: 27. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Frijsenborg 27 Juni 1865

Kjære Jonna!

Det er paa Tiden at jeg skriver til Christinelund; mine Tanker ere der saa tidt, men hvad har det at betyde, naar Du der ikke see Sort paa Hvidt derfor; i Dag vil jeg skrive, snart har jeg jo været over en Maaned fra Kjøbenhavn. Jeg fløi lige til Basnæs, da var det deilig varm Sommer, men der kom en Storm der knækkede Grantræerne i Haven og blæste Sommeren febersyg; imidlertid fik jeg en Deel bestilt, Brev-Gjæld er min største, næsten eneste Gjæld, thi taknemlighed er jo ogsaa Gjæld, jeg fik en Deel Breve fra Haanden og begyndte endelig efter mange Tider paa et nyt Børne Eventyr : "Løgtemændene er i Byen, sagde Mosekonen", som nu her paa Frijesenborg er endt, ja to nye til ere skrevne, nemlig: "I Børnestuen" og "Guldskat", jeg vil næsten haabe og tro at jeg til Nytaar kan levere et nyt Hefte i Eventyr og Historier, hvori jeg da optager det ældre "Sølvskillingen", / Det er nu paa tredie Uge at jege er her paa Frijsenborg hvor jeg har det saa godt som et Menneske kan faae det hvor Rigdom og Hjertelag raader. Jeg lever som en Prinds, for at bruge et gammeldags Udtryk og jeg føler mig særdeles oplagt til at bestille Noget. Greven er saa ligefrem og god, dertil saa driftig at det er en Glæde at see; den ene smukke Gaard reiser sig fra sin forfaldne Tilstand efter den anden, Slottet selv hvor vi boe har endu kun een Fløi ny, men til September tager Familien til Byen og da paa et Aar, vil et nyt Frijsenborg, efter Professor Meldals Plan, reise sig og det bliver isandhed kongeligt. Imidlertid kan jeg dog ikke uden en Slags Veemod tænke paa at den smukke gamle Deel, hvor jeg nu boer i de lange Gange der, alle ere forsvundne, naar jeg, om Gud vil, igjen kommer her, og jeg gaaer da i Stuer og Sale: "bedre, skjønnere maaskee"! Grevinden som jeg talte med derom, har den samme Følelse og naturligvis stærkere, thi her i disse Stuer levede og lever til nu hun og hendes Mand, lykkelige Dage. Det er isanhed to herlige Mennesker, som jeg / troer ret skatte og forstaae hinanden; Børnene ere saa naturlige og livsfriske. Der er Meget hos Grevinden, der ligner Dig, kjære Jonna, dog næsten mere det Aandelige end det Ydre, som jo saa mange finder Ligheder i. Jeg bliver her til paa Fredag, har da lovet at besøge Pastor Kahrs i Hem. Han er gift med Kammerherreinde Neergaards Datter og de skulle leve saa lykkeligt i deres lille nydelige Præstegaard. Der bliver jeg tre Dage og flyver saa til Fyen, hvor jeg paa Glorup hos Moltke-Hvitfeldt haaber at erholde Brev fra Christinelund, det sendes over Nyborg. Fra Lissabon har jeg faaet to Breve fra vor Danske Consul, Portugiseren Oneil, der som Dreng var i Huset hos Commandeur Wulffs og hos hve, det vil sige hos Oneils Forældre, Jette Wulff var i Besøg hele to Aar; han har indbudt mig at komme til sig. October er i Portugal den smukkeste Maaned, men kommer jeg der maa jeg overvintre, der er jo uvist hvorledes jeg vil føle mig tilfreds saa / lang Tid i en fremmed Familie, hvis Sprog jeg ikke kan tale. Reise over den spanske Sø, har jeg aldeles ikke lyst til og med Diligense gjennem Spanien, frygter jeg for at jeg ikke holder ud, thi der kan ikke gjøres mindre Farter, eftersom der ikke findes Bivogn. Dertil kommer nu at der ikke synes saa ganske roligt i Spanien. Hils din Mand og alle Børnene; bring Elise, Holger og Baronen min hjertelige Hilsen. Baron Christian troer jeg at have lovet mit Portraitkort, er det saa, da giv ham vedlagte med venlig Hilsen og ligesom hils i al Ærbødighed, hans unge Frue, jeg beklager at jeg i Kjøbenhavn ikke fik hilst paa hende. Min særdeles ærbødige Hilsen glemmer jo ikke at bringe Fru Baronessen. Bjørnson er nu i Kjøbenhavn for at arbeide; jeg fik forleden et lille Brev fra ham, han skrev deri om: Da Spanierne var her: "Deres Arbeide har begeistret mig; den første Act er det fyldigste og friskeste Digt Danmark har skrevet paa mange Aar; de to siste vilde jeg have i een!" – Hvorledes dette lader sig gjøre veed jeg ikke. Han tænker at lade det opføre i Christiania. Lev nu vel! Glæde og Lykke i Ghjem og Hjerte.

Med gammelt trofast Sind
H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus