Dato: 20. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

481. Til Henriette Collin.

Frijsenborg den 20 Juni 1865.

Kjære Fru Collin!

Deres Mand skulde egenligt i Dag have Brevet, thi han skrev sidst, skrev saa varmt og godt; der var tilvisse sagt i hans Brev Alt hvad han kunde sige som Svar paa mit Spørgsmaal, imidlertid faaer han i Dag ikke denne Skri­velse, men da De og Han ere en Eenhed, kan det jo gjælde som det ogsaa var til ham jeg skrev; jeg skal før jeg forlader Frijsenborg lade ham vide hvor jeg flyver hen. Endnu er jeg ikke paa det Klare med mig selv om Reisen til Portugal, der er Meget at overveie, og ikke kan jeg, som Deres Mand, tage Reisen i smaa Portioner, der hvor jeg trænger til de smaa Portioner, nemlig Deligense farten gjennem Spanien til den portugisiske Grændse, er man i flere Dage, maaskee uvis paa Stationen om der i Deli­gensen som kommer findes nogen ledig Plads. Dog herom en anden Gang. Søndagmorgen den ellevte vilde jeg have reist fra Basnæs, men hele Natten forud leed jeg af Tandpine, udenfor blæste en Storm, Veirhanen skreg, Træerne susede, meget ødelagt bestemte jeg derfor om Morgenen Klokken 6, da jeg skulde afsted, at opsætte Reisen til næste Dag; i Aarhuus imidlertid sendt Vogn efter mig fra Frijsenborg, denne maatte da med uforrettet Sag kjøre tilbage; jeg kunde ikke telegraphere derom, da der fra Basnæs er over tre Miil til Telegraph-Station og fra Aarhuus endnu lidt længer til Frijsenborg. Næste Morgen var jeg mere vel, Veiret bedre, men blæsende og jeg naaede først Aarhuus om Aftenen Klokken 6; paa et Qvar­teers Tid fik jeg imidlertid Vogn og gode Heste og naaede til Aftensmaal­tidet Frijsenborg; det ligger som De veed524, i en stor Skovnatur; den ny af Professor Meldal tilbyggede Fløi er storartet, den hele Bygning vil blive det. Man lever ganske udmærket her og Maaltiderne ere rigere end paa de fleste andre Steder, dertil udmærkede Vine'ndash;men alt dette er dog Intet mod det velsignede, smukke Samliv i525 den høist elskværdige Familie jeg er hos. Grevinden er god, klog, fortræffelig, har stor Sands for alt Godt og Skjønts Greven fin[der] jeg jevn, ligefrem og meget driftig, det er en Lyst at see hans store Virksomhed her i Grevskabet; vi kjøre næsten daglig nogle Smaatoure til hans forskjellige Gaarde. Jeg har alle de Beqvemmeligheder man kan have i et meget riigt Huus, hvor man er velstemt for mig. Jeg havde paa Basnæs nedskrevet et nyt Eventyr, (lidt over et trykt Ark): »Løgtemændene er i Byen sagde Mosekonen«, det er her blevet omskre­vet og mere beaandet; jeg har dernæst faaet færdig et mindre, men meget livligt: »I Barnestuen«, og skriver i Dag paa det Tredie, skriver i et sjæl­dent godt Humeur, thi jeg har Alt om mig saa Godt, et Menneske, selv en Prinds, kunde ønske sig. En otte Dage omtrent, bliver jeg vel endnu og tager da til »en lille ringe Præstegaard«, som Pastor Kahrs, der er gift med Kammerherreinde Neergaards Datter, kalder sin Gaard, der gjælder for en af de meest nydeligt indrettede Præstegaarde her i Landet. Han henter mig i Randers hvorfra jeg har 3 Miil til Hem. Fra Aarhuus fik jeg forleden en Skrivelse med Bøn om at jeg paa min Gjennemreise der vilde læse en Aften for en Deel af Beboerne, men det har jeg rigtig nok, paa den blødeste Maade, afslaaet, sagt hvor betaget jeg altid var ved at træde op og læse for en stor Forsamling, at jeg ved at opfylde det Ønske, kunde faae et lignende fra andre Byer og endelig bedet om at mine »Velmenende Ven­ner«, vilde i Sommer unde mig Ro.–Skriv mig dog til i Løbet af en otte Dage, siig mig hvorledes Augusta Collin har det og hvad hun feilede[.] Hils kjærligt Deres Mand, Louise og Jonas. Jeg sagde ham da jeg sidst kom fra Frijsenborg, det er nu to Aar siden, at jeg der ikke havde seet en eneste Snegl, han antog det for en Urigtighed; jeg har nu formeligt søgt, i Haven og i den nærmeste Deel af Skoven, ikke en Snegl er at finde, maaskee det kan ogsaa være interessant. I Dag fik jeg Brev fra Bjørnstjerne-Bjørnson, han er i Kjøbenhavn og nævner mig Gade og Huusnummer, men existerer der en Gade af det Navn? »Forhaabningsholms Allé«. Vil De berigtige det for mig. Han anbefaler mig at komme til Christiania sidst i August'ndash;Fru Henriques skriver mig til om jeg ikke i September med hendes Mand og hende, vil tage til Stockholm; begge Steder kan jeg komme et andet Aar om jeg lever, sydpaa vil jeg, eller blive hjemme.–Vil De sende Fru Louise Lind indlagte lille Brev; Dem selv, eller rettere Deres Mand, han samler jo »paa Andersen«, sender jeg to Photographier fra Frijsenborg, paa det ene sidder jeg paa Gaardens lille Trappe, paa det andet staaer jeg i Familiekreds i Haven. (De to Herrer paa Billedet er Grevindens Brødre. )

Nu lev vel!

hjerteligst

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Bjørnson skriver om »Da Spanierne var her« »Deres Arbeide har begeistret mig, den første Act er det fyldigste og friskeste Digt Dan­mark har skrevet paa mange Aar. De to sidste vilde jeg havt i een«.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter