Dato: 14. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 14 Juni 1865

Kjære Fru Henriques!

men har da De og Deres ganske glemt mig? Har det kolde blæsende Veir ganske faaet mig bort af Deres Tanke? Ikke et eneste lille Brev flyver til mig. Imorgen er det tre Uger siden jeg reiste fra Byen og strax da jeg naaede Basnæs sendte jeg en lille Skrivelse til Dem; nu er jeg for to Dage siden naaet Jylland, boer paa det storartede og dog saa hyggelige Frijsenborg, her maa jeg virkeligt høre fra Dem og det første jeg derfor gjør i Dag, er at jeg sender Brev igjen det maa De finde Dem i. Det vil bedrøve mig at høre at De eller Nogen af Deres er syg. Veiret er jo rigtignok til det. Her paa Frijsenborg have VI endnu hver Morgen lidt i Kakkelovnen. Medens jeg var paa Basnæs havde vi een Dag en Storm, saa at store Grantræer i Haven rykkedes op med Rod, eller la ae knækket over som Rør: Bøgeskoven saae allerede ganske medtaget ud; den havde slet ikke sin Pintse-Friskhed. Paa Basnæs skrev jeg endelig første Gang, efter Aar og Dag, et nyt Eventyr: "Løgtemændene ere i Byen! sagde Mosekonen". - Jeg reenskriver det nu og troer at det er ganske digterisk, friskt og levende. I Aarhuus er i denne Tid Mantzius, Døcker og Frøken Rømer, de give Forestillinger; i Aalborg opholder sig Hansen, (Fader og Søn) Liebes og Frøken Andersen, de give Scener af "Norma", "Faust" & - Jeg faaer nu ikke Noget at høre heraf, Aarhuus er den By som ligger Frijsenborg nærmest, men det er dog en Vei derhen paa 3 ½ Miil; frem og tilbage har man altsaa syv Miil at kjøre og det er lidt for langt for en Conserts Skyld. Fra Lissabon har jeg atter faaet Brev, min Ven O'Neil skriver at han og hans Familie vente mig ganske sikkert og at jeg bliver der Vinteren over, men jeg kan endnu ikke tage nogen fast Beslutning, Reisen er for lang og besværlig. Lad mig dog vide hvorledes De, Deres Mand og Børnene have det; hvilke af Vennerne De see! hils dem som tænke venligt paa mig og til disse regner jeg nu Høedt, Watt, & & - jeg vil saa gjerne forlænge VenneRækken. Har De hørt fra Juliette Price? Jeg er nysgjærrig efter at vide hvorledes det deroppe gaaer med de sceniske Forestillinger. -

Seer De Deres Svigerinde Fru Melchior da hils hende ret hjerteligt og siig at jeg een af de første Dage skriver hende til her fra Frijsenborg. Naar De nu selv snart sender mig Brev, da lad det afgaae til: Frijsenborg over Aarhuus. I Forvisning om at De og Deres Mand venligt have mig i Tanke, kommer nu dette lille Brev, som "et Ryk i Ærmet" om. at lade mig faae Sort paa Hvidt for at De tænke paa mig. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 107-10)