Dato: 1. juni 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

- Basnæs ved Skjelskjør den 1te Juni 1865!

Kjære Fru Koch !!

Meget længes jeg efter at vide hvor i Verden dog nu Henny kan være! Jeg lægger her med Brevet et Par Ord til ham. I en anden Verdensdeel vil han læse Dem, gid jeg var med! Hvorledes staaer det til i Deres egen lille Huuskreds? Børnene tumle sig vel i Haven, min lille "Enedatter"l søger at sætte sin Villie igjennem og liden Karen smiler skikkelig og god til alle de andres Lystighed. Hils Jørgen og alle de andre fire Smaapiger.!

Jeg reiste da herud til Basnæs forrige Onsdag; de første Dage vare ganske Fyldig Varme, men nu have vi det koldt nok, altfor koldt. Det var en underlig Maaned Mai, den havde baade Sommer og Efteraar; og i forgaars da der var start Valg-Røre, ogsaa i Skjelskjør, blæste her en Storm, saa at / store Grantræer i Haven rykkedes op med Rod eller knækkedes over som Rør. Kirsbærtræerne hænge med visne Blade og al Frugten ligger strøet hen over Jorden. - Glæder De mig med et Brev da lad mig endelig høre en Deel om Henny og om Dem alle hjemme. Fik De saa "Figaros Bryllup" at høre? det var mig et Savn at miste den Nydelse, især den at høre den unge Hr Hansen synge Grev Almavines Parti. Herude læser jeg, efter mange Aars Hvile, Heines Skrifter, de smager mig dog ikke som før, han er vel en sand Poet, men jager om som en banal Elverpige og viser altfortidt den hele Ryg; han er ugudelig og letfærdig og nedskriver Sætninger som man ikke engang i besindig Tilstand skulde sige. - Jeg bliver her paa Basnæs Pintsen over, tænker da paa at reise til / Jylland og bliver en fjorten Dage paa Frisenborg; glæder De mig imidlertid med et Brev da lad det, indtil videre gaae her til "Basnæs ved Skjelskjør". Naar Deres Svigerdatter kommer ud til sine Forældre da beed hende at hilse dem fra mig. Jeg var, som De veed, saa gjerne taget der ud hendes Faders Fødselsdag, men var skrækkelig forkjølet, det blev ikke stort bedre til jeg forlod Byen, og endnu hoster jeg, som jeg havde gammelmands Hosten. Jeg skriver fra Basnæs eller Frisenborg til Conferentsraad Hauch. Lev nu frisk i Sind og tænk imellem paa Deres taknemmelig hengivne H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus