Dato: 29. maj 1865
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

476. Fra Henriette Collin.

Mandag 29. [Maj 1865]

Tak for Brevet kjere Andersen Jeg seer baade i og imellem Linierne at De har det Godt og føler Dem glad i Naturen og sluppen ud fra det store Fængsel hvori man dog ogsaa kan føle sig ret vel tilpas, idetmindste gjør jeg det'ndash;Begge Pintsedagene agte Edvard og Jonas at tilbringe i vor lille Leilighed i Hellebek og naar de ere hjemme flytter Louise med Vahlia og en Pige derud.–Det bliver en urolig Sommer kan jeg mærke og naar man er 50 sætter man større Pris paa Ro end naar man er 25'ndash;denne Erfaring har De sagtens ikke gjort kjere Andersen'ndash;men det er sandt De er jo heller ikke 25 endnu.–

Theodor er i daarligt humeur og bedrøvet over at Axel Fredstrups lille Barn døde af Difteritis og Moderen ligger temmelig angreben af samme sygdom.–Stakkels Theodor han skulle ganske vist aldrig have været Læge.–Af mange Grunde.–Gusta Collin blev i Torsdags syg, paa en Maade der ængstede os Alle meget, det var som en lille Hjerne?affection mod Feber og Søvnløshed, hun havde overanstrengt sig i den stærke Hede om Formiddagen og havde det paa en uhyggelig Maade, som dog nu fuldkommen er hævet, De skal ikke omtale dette for Nogen.–Stakkels Gusta hun er ødelagt af Sorger i Nutiden og Bekymringer for Fremtiden.– Om Bjørnstjerne har jeg intet kunnet erfare men antager for vist at han ikke er her i Byen da sligt ellers snart var hørt.–Vi ere alle opfyldt af den forestaaende Valghandling i Morgen og jeg maatte forleden modtage og tillige afvise General Harbou som kom for at sikkre sig Stemmerne her i Huset, da han agtede at stille sig imod vor Candidat Casse. Han syntes meget forundret over vor politiske Farve og gik Dagen efter ned til Theodor for at forvisse sig om ikke at have hørt feil, men der fik han da tydelig Besked da Theodor sagde ham »at her i Huset vare vi Alle national libe rale«.–

Jeg glæder mig til at De skriver og haaber paa at De ogsaa fortæller os nogle Eventyr'ndash;det kunne vi trænge haardt til i disse forpinte Tider'ndash; Ingeborg hilser Dem[ ;] jeg har lovet hende »Snart Brev.«–

Lev vel kjere Andersen'ndash;hils Deres venlige Frue og lad os snart igjen høre fra Dem.–Edvard skriver vist imorgen og hilser som Alle her hjemme.

Deres Jette C.

Dersom De, hvad jeg foreløbig vil antage, har vundet den deilige Grusbanke af Friis, tilbyder jeg mig at huse det for Dem hver Sommer imedens De reiser'ndash;Jeg skal behandle det som om det var mit Eget NB med Omhu og Kjerlighed og dog levere det tilbage paa Forlangende!–

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost