Dato: 27. maj 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

475. Til Henriette Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 27de Mai 1865.

Kjære Fru Collin!

I Onsdags Morges Klokken fem var jeg oppe; halv Syv stod jeg i Banegaarden, hvor Frøken Bjerring fra Aalborg overrakte mig en Bouquet til Afreisen, Toget brusede afsted og efter at have naaet Slagelse og sneglet frem med Deligense til Skjelskjør, kom jeg halv to til Basnæs. Jeg fik mine to sædvanlige Stuer ud til Haven og Søen, Solen staaer paa hele Dagen og uagtet Vinden lufter er her meget varmt; min Hoste vil imidlertid ikke forlade mig, især Morgen og Aften er jeg en sand Hyler. Det er imidlertid deiligt at jeg er kommet fra Byen, hvor det nu begyndte at blive utaaleligt, Theatret selv er jo en sand Badstue. Jeg læser i disse Dage Heines »Elementargeister« og hans »Götter in Exil«, de ere skrevne med letsindigt flaggrende Lune, det Mange vist vil kalde uchristeligt og jeg kan fra det Standpunkt aldeles ikke sige imod. I Dag vil jeg begynde at arbeide; en lille Historie fra Festen i Oberammergau udfolder sig mere og mere hos mig.–Begge de to hele Dage jeg har været her, have vi besøgt Skoven, kjørt igjennem den, men det er et trist Syn at see hvor kort Vaaren er her i Aar. Da jeg paa Jernbanen i Onsdags foer gjennem Skoven ved Sorø vare Bøgene saa friske grønne, igaar da vi her kom i Skoven, havde næsten hvert andet Blad vissent?gule Pletter; Varmen og en Mængde Insecter har i to Dage efteraargjort de grønne Træer. Naar De nu snart glæder mig med Brev lad mig da endelig vide om der var Noget i Scharffs Tale at Bjørnstjerne?Bjørnson kom her i Onsdags, netop da jeg tog her paa Landet. Er det Tilfældet da siig mig om han bliver her eller reiser med Scharf og Prices tilbage til Christiania, de reise nok næste Onsdag. Jonas besøgte mig Aftenen før jeg tog bort, det fornøiede mig meget; hver lille Opmærksomhed mod mig, lægger jeg hen i mit Hjerte. Hils ham og Louise; jeg kunde ret ønske at de snart vare paa Landet; Theodor vil vist ikke synes om det, men naar hele Huset, item Wappe, følger med kan det ikke blive saa haardt. Hils ham og siig'ndash;jeg hoster! Det første Menneske jeg mødte her nærmest Gaarden var imidlertid en Læge, saa at jeg jo ikke er uden Hjælp, dersom jeg vilde have en saadan, og veed De hvem Lægen endogsaa var: Hr Krebs, den forrige »Berlingskeredacteur«! Vil De imorgen ved Theodors Kaffebord bringe hele Kredsen min hjertelige Hilsen; Fru Drevsen skal snarest faae Brev fra mig. Imorgen Middager er jeg paa Espe, jeg har maatte love at spise der med Fru Scavenius, men betinget mig at jeg er igjen paa Basnæs til Klokken to om Aftenen. Den unge Grevinde Moltke paa Espe, en født Sehsted-Juul er en meget elskværdig ung Dame, jeg vil ikke kalde hende smuk, men komplet »ladylike«.

Hils Deres Mand fra mig, og lad mig nu see at jeg paa mine fire Tombola Nummere vinder i det mindste to Stykker og i Lotteriet selv, 4 eller 6000 Rdlr, saa vil jeg sige: Lykken er ikke blind, den seer godt og handler efter Synet. Det vil De ikke sige, og det er det Eneste der da ikke er godt ved Dem. Lev vel!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost