Dato: 6. marts 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Kjære Hr Watt!

Det var smukt og venligt af Dem at De midt i Paris's store Travlhed tænkte paa mig, ja glædede mig med Brev; jeg fik det ude paa Landet hvor jeg tilbragte Julen og var tilsinds strax at sende Brev igjen, men jeg havde just da Besøg af min Musa og beaandet af hende har jeg siden været saa skrivende at jeg slet ikke fik Tid til at skrive - til kjære Venner. De har rimeligviis hørt at jeg har fuldendt et nyt tre Acter romantisk Lystspil: "Da Spanierne var her". Man har stor Interesse for det ovre paa det kongelige Theater og der er allerede ansat Prøve der paa om fjorten Dage. Skulde det til den Tid komme paa Scenen og / gjøre god Virkning, da flyver jeg et Par Uger til Paris og det vil være deiligt om jeg kom der før De reiste derfra. De er nok snart som groet fast, føler Dem glad og hjemme; jeg har med stor Fornøielse læst Deres interessante Breve til "Dagbladet". Dersom Frøken Nielson, kjender mig af Navn, som jeg dog antager, da bring hende min hjertelige, ærbødige Hilsen. Jeg vil ansee det for et stort Held, dersom jeg kommer til Paris, at høre hende som Violetta. Nu kommer da nok endelig her hjemme Hartmanns Opera Ravnen frem, den er bestemt til Opførelse paa Kongens Fødselsdag, Prøverne begynde paa Søndag. Fra Henriques og den vante Kreds man der seer kan jeg hilse. Juliette og Sophie Price, / tillige med Broderen Waldemar og Scharff reise i Sommer op til Norge hvor de optræde. Nyheder har jeg ikke at fortælle og De har jo ogsaa danske Aviser i Paris, kan saaledes godt følge med Literatur og Theater. Fornøi Dem nu rigtig godt, det er deilig at være ung og ret, aandeligt, at kunne nyde det Skjønne og Gode; Livet bliver rigt ved ret at tumle sig. Hils vore Landsmænd!

Vinteren her hjemme har været temmelig stræng, Folk kjøre ud ad Strandveien for at see de opskruede Iismasser; Photographerne ere i Travlhed derude. Nu begynder imidlertid Solen at vise Kræfter og vi gaae i stort Søle paa Torve og i Gader; i Paris begynder / vel allerede Foraaret at ride Sommer i By.

Den unge Marineofficeer Lieutenant Kock, der gaaer i fransk Tjeneste bringer Dem her Brev og Hilsen fra mig. Han er et meget elskværdigt og dygtigt Menneske; maaskee kjender De ham! Gid at vi snart sees, enten i Hjemmet eller Paris.

Deres hengivne H. C. Andersen.

Kjøbenhavn den 7 April 1865.[Fejlskrivning for 6 marts]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen