Dato: 11. januar 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Fru Baronesse

..Jonna Stampe
født Drewsen
paa Christinelund ved Præstø.

fra H.C.Andersen

Basnæs ved Skjæskjør
den 11 Jan: 1865.

Kjære Jonna!

Et glædeligt velsignet Nytaar paa Christinelund! Inderlig Tak fordi Du før det gamle Aars Udgang glædede mig med Brev; jeg fik netop Nytaarsaften, i det jeg med Fru Scavenius og de andre Gjester kom fra et to Dage langt Besøg paa Espe, hvor der var stor Jagt; lignende har ogsaa været her og paa Holsteinborg. Det er nu netop over en Maaned siden jeg forlod Kjøbenhavn, hvilket jo beviser at jeg nok kan leve Theatret foruden, naar jeg kun har et hyggeligt Hjem. Vel længes jeg imellem efter at see gode Venner i Kjøbenhavn, men ellers har jeg ingen Hast; Veiret er jo / mildt og godt, det tyder ikke paa at listransporten ove Beltet begynder endnu saa snart og det iler ikke med at flyve afsted sydpaa. Aligevel reiser jeg nu imorgen ind til Kjøbenhavn, boer i Hotel d’Angleterre og tænker om 10 a 14 Dage at tage afsted. Næsten synes det mig lykkeligere om jeg aldrig havde faaet den lIndbydelse til Portugal, thi Alt stiller sig uheldig for den og dog har jeg det med en Kriblen og Krablen efter at komme afsted, som skulde og maatte det saa være. Først stillede sig Sot og Syge i veien, og nu da Sundheds Tilstanden derude begynder at blive bedre, bryde Urolighederne i Aranjuez og i Avila, begge Steder skal jeg, paa Jernbanen passere, Prine ligger ved Toledo, det er ogsaa / paa min Ve i, og de Misfornøiede søge mod den portugisiske Grændse hvor der er lagt fordobblet Besætning for at de ikke slippe ind. Dette er ikke for en fredelig Reisende, i alle Tilfælde medfører det stor Besvær og naar man saa ikke taler Landets Sprog kan det blive meget piinligt. Det tyder paa, at jeg nødes dog til at gaae Søveien; men kun den 25de i hver Maaned gaae store solide Skibe, over den biscaiske Havbugt skal man dog og jeg har kun lidt Mod derpaa; tidliger end i Martz gaaer jeg aldeles ikke, men jeg kan jo have ganske godt af at være nogen Tid i Frankerige og øve mig i Fransk, for dog at have eet Sprog nogenlunde paa rede Haand. De 14 Dage jeg er i Byen maa bestemmelse tages og / Reiseplan lægges. Din Moder faaer jeg vel ikke at see i Byen, hun er jo paa Christinelund; hils hende! jeg sendte hende Brev strax da jeg kom herud men fik aldrig Brev igjen, nu beder jeg om at have dette til Gode til jeg er i Udlandet, der trænger jeg ogsaa meest til det. Samme Bøn har jeg til Dig! Hils Stampe og alle Børnene, send ogsaa Hilsner til Nysøe. - Et lille Vers skrev jeg Nytaarsmorgen, med det vil jeg slutte Brevet.

Du Evighedens Gaade,
Du Lys for min Forstand,
Du Kjærlighed og Naade
Saa stor den rummes kan;
Fra Dig alt livet vælder,.
Til Dig jeg Hoved holder
Du Barnets store Ven!

Jeg Øinene vil fæste
Fortrøstningsfuld til Dig,
Hvad der er mig det Bedste
Det vil Du give mig
O lad den Tro ei briste,
Hos mig i Angstens Stund,
Og i den allersidste,
Kys mig med Fader-Mund!

Lev vel
hjerteligst
H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus