Dato: 26. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basnæs, anden Juledag den 26 Dec 1864.

Kjære Fru Henriques!

Allerede i Dag maa De have et Brev, thi man er egoistisk; skriver jeg saa snart, da er jeg istand til Nytaarsdag at faae et lille Brev fra Dem igjen og høre hvorledes De, Deres Mand og hele Børneflokken have tilbragt Julen. Ved første Forestilling af Faust, i Onsdags, saae jeg hverken Dem eller Deres Mand, jeg søgte forgjæves rundt om. Hvor sad De? - Torsdag Middag gik jeg med Banetoget til Sorø hvor den kjære gamle Fru Ingemann tog, som altid, saa hjerteligt mod mig; desværre er. hendes Døvhed saaledes tiltaget at det er høist besværligt at tale med hende, men det indre Liv er ikke slukket og hvor de store brune Øine kunne lyse naar hun taler om gammel Tid med sin kjære Forudgangne! Alt inde i Huset er som da Ingemann levede, Alt seer ud som da jeg for 30 Aar siden, som Skolediscippel fra Slagelse, besøgte dem; men hvor stille nu, hvor eensomt! udenfor er iaar blevet heelt forandret. Gartner Rothe har revet ned, ryddet op; de tre Boliger, for Rectoren, for Ingemanns og for Lector Rothe, ligge nu som Enklaver i selve Academie-Haven. Det kan blive meget smukt, men jeg og vi fra gammel Tid, sukke dog: "hvor forandret!" Halvdelen er taget fra Ingemanns Have, den Høi der, under de store gamle Træer, hvor han saa ofte sad med sine Venner, er nu jævnet og Træerne staae udenfor, paa den anden Side af den ny Vei. Den nye Slægt seer ikke mere det ingemannske Hjem som det var da han levede der. Løverdag Morgen tog jeg fra Sorø; paa Banegaarden traf jeg Heise og hans Frue, de vare gaaede der ud for at sige mig god Morgen. Heise fortalte mig at han havde componeret eet af mine Ungdoms Digte: "Ørkenens Søn". Klokken tre om Eftermiddagen naaede jeg Basnæs; Juleaften feiredes med at Bønderbørn, rundt om fra, vare indbudte her til et Festmaaltid, fik derpaa Juletræ og Presenter. Vi andre fik først Juletræ efter Thee; Fru Scavenius forærede mig et Par smukke Silketøfler og Frøken Lucie havde hæklet til mig et stort uldent Teppe bestemt til at ligge under mit Bord i Kjøbenhavn. Ellers gik Juleaften meget stille. Overmorgen er her stor Jagt og den femte Januar vil Ungdommen spille Komedie; Vaudevillen "Jomfruen" skal opføres. Før efter den Forestilling kommer jeg da ikke til Byen; gid at nu Faust ikke i den Tid forofte [maa] blive givet, ved hver Forestilling mister jeg jo een. Gud skee Lov at nu snart det lange, tunge, Sorgens Aar er flyvet hen! jeg haaber og venter saa meget godt af det nye som kommer; gid at jeg ikke skuffes. Hils kjærligt Deres Mand alle Børnene og Jomfruen. Hils Frøknerne Price, ligesaa Høedt, han var saare elskværdig sidst vi vare sammen; jeg vil saa gjerne synes godt om ham. Hils Hr Carstensen og hver som venlig modtager min Hilsen. Brev til mig her paa Basnæs sendes over Skjelskjør. Et glædeligt, velsignet nyt Aar! Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 95-98)