Dato: 25. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

471. Til E. Collin.

Basnæs, Juledag 1864.

Kjære Ven!

Tak for alt Godt i det sidste, for os Alle, saa tunge Aar! Glæd mig med et Par Ord før det slipper, eller lad, Nytaars Dag bringe mig det. Vil De høre om min Fart herud, mit Ophold hos Fru Ingemann, da læs Brevet jeg har skrevet til Deres Kone. Dem har jeg nu at bede om, hvad De altid ved Julen glæder mig med, en lille Oversigt med Hensyn til min Formue ved Aarets Slutning; altsaa hvad jeg eier ved Udgangen af 1864; vil De da ogsaa tilføie hvilken Rente jeg har faaet i Aaret 1864, saa veed jeg den naar jeg nu snart skal opgive for Staten hvad min Indtægt har været i dette Aar. Forrige Juul var der ikke Tid og Tanke om [at] flyve ud, maaskee det nu kan skee i Aaret som kommer; en Udfart hører til mit Digterliv og min Virken, men jeg maa see hvorledes Pengemidlerne stille sig; de 10,000 Rdlr vilde jeg nødig røre ved. Nu Lev vel! Breve til mig, veed De, gaae til Basnæs pr Skjelskjør. Gud give Dem Sundhed og Humeur; lev inderlig vel!

Deres trofaste, H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost