Dato: 10. oktober 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 10 October 1864.

Kjære Fru Henriques!

Nu er De da hjemme i Paris, har seet Louvres Kunst-Herligheder, vandret om paa Boulevarderne og besøgt Theatrene; jeg tænker at De i disse dog, som jeg, har savnet een og anden Dygtighed, som vi have i Hjemmet. Medens De er borte have vi ret nydt Fru Michaelis og hun har især i Regimentets Datter overrasket mig ved sit naturlige og gode Spil; hun saae godt ud og synger jo fuldendt. I denne Uge forlader hun Kjøbenhavn; da jeg igaar talte med hende, beklagede hun meget at hun nu ikke fik Dem at see. De sidste tre Uger har jeg maattet give hver Formiddag til at staae for en Billedhugger; min Buste er blevet gjort af den unge Stramboe, der heldigt har givet Buster af den kongelige Familie; da jeg var færdig dermed, kom Professor Bissen og. han har nu fuldført en ny der skal indlemmes i den Samling af Buster Bissen har gjort og agter at testamentere Landet naar han døer. I Gaar var i "Illustrerede Tidende" Prindsesse Dagmars Portræt, jeg havde skrevet der til, følgende Vers:

I Danmark Navnet Dagmar er Fyrstinden,

I hvem et Folk beundred', elsked' Qvinden.

Du ligne hende: Slægter vil dig prise,

Fornyet, deiligt, lyde Dagmars Vise.

Fra den svenske Prinds Oskar modtog jeg forleden Dag et nydeligt skrevet Brev, paa Dansk, hvormed fulgte hans digteriske Arbeider, der ere særdeles smukke. Frøken Lange er nu traadt op som Ragnhild i Svend Dyrings Huus, men hun magter ikke Rollen, derimod sang hun sin Vise om Viben særdeles smukt. Af Nyheder kan jeg meddele at Baron Rosenkrands, vor Gesandt i Turin, er der blevet forlovet med en skotsk Dame Makenzi! I Søndags lystes til Ægteskab: Emil Hartmann og Frøken Pugaard. Faust er under Indstuderingen, men desværre ligger nu Schram, han er to Gange i "Robert", faldet om paa Scenen. Den første musikalske Nyhed bliver nok derfor "Søvngjængersken". I Musik Foreningen vil ved første store Concert blive givet "Loreley" af Mendelsohn. Dette lille Brev er egentlig kun en Hilsen, et Haandtryk til Dem og Deres Mand, Billes vil De hjerteligt hilse fra mig. Jeg veed ikke om mit Brev endnu finder Dem i Paris, eller. møder Dem paa Hjemreisen; gid at vi nu snart see Dem, rigtig glade og opfyldte af den lille Reise-Udflugt og lad imellem dem De glæder Dem til at gjensee her, ogsaa være

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost