Dato: 18. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Conradine-Lyst ved Slagelse den 18 August 1864.

Kjære Fru Henriques!

Er jeg ikke trofast i Visitter, bør jeg være det i Breve, uagtet jeg ingen faaer igjen. Her kommer i Dag Brevduen fra en smuktliggende Gaard, lidt nærmere Slagelse end Kallundborg; jeg leed ret af Sol-Hede inde i Nyhavn, Sindet var der tit tungt, ikke kunde jeg reise op til Norge, der til var jeg ikke glad ; Vennerne vare borte inde i Kjøbenhavn og saa seilede jeg en lille Svip ned til "Bøget" for at besøge den unge Baron Stampe. Netop Dagen før jeg fløi, mødte jeg i Nyhavn Deres Mand, han har vel bragt min Hilsen og meldt min Afreise. Den gik imidlertid under Regn og rygende Blæst og det Veir vedblev i de otte Dage jeg var paa "Christianlund", jeg frøs, gjøs og nøs, det var ikke det bedste Landliv, men jeg var jo hos gode Venner; ogsaa der kom igjen Uro over mig, jeg drog til Sorø og blev to Dage hos den kjære, gamle Fru Ingemann i hvis Huus jeg ikke havde boet siden Mandens Død. Det var underligt veemodigt at komme der igjen. Alt var saa aldeles uforandret, at jeg hvert Øieblik maatte tænke, nu aabnes Døren, nu træder Ingemann ind. Jeg følte ret hvor velkommen jeg var hos den gamle kjære Kone, men han var borte, han kom ikke. Fra mit Vindue saae jeg i Maaneskinnet over til hans Grav Monument. Ogsaa Fru Ingemann fik Indqvartering af de hjemvendende Soldater; hun takkede dem saa smukt for hvad de havde gjort for os; jeg trykkede ogsaa deres Hænder og det var mig tungt at tænke paa Udgangen af den forrige Krig og denne, da reistes Æreporte for Soldaterne, og de kom med Sang og Hurra og denne Gang er Alt saa stille, og dog haye de holdt ud, lidt og stridt saa bravt og godt som nogen i forrige Krig. Nu er jeg som sagt paa "Conradines Lyst" hos Kammerherre Moltke og tænker paa, imorgen, at være i Sorø og snart i Roeskilde, hvorfra jeg midt i Ugen naaer Kjøbenhavn. Sommeren er dog nu forbi, den er gleden hen uden Udbytte for mig, jeg har kun af den som Bundfald af Virkeligheden og fra det trives næppe nogen Digtning.

Theatret aabnes nu snart, Frøken Lange skal erstatte Fru Heiberg. - Vi have en ny Theaterdirekteur, ny Scene-Instrukteur, nye Stykker i vente, der bliver jo Meget til at udfolde sig. De vil vist faae stor Glæde af at høre "Faust" ligesom ogsaa Operaen "Ravnen", dersom disse nu komme frem. Før jeg forlod Byen var jeg en Middag ude hos Deres Svigerinde, hvor jeg havde det rigtigt rart og hvor jeg, som altid, følte mig saa velkommen. Jeg læste for dem Texten til Hartmanns nye Opera "Saul", ogsaa Deres Søster, Fru Salomonsen, har hørt den, taler De med hende, hun vil da vistnok sige at den har tiltalt hende og De, De har endnu ikke hørt den, det er ganske underlig! men De boer jo ogsaa langt fra Skibsbro og Jernbanegaard siger man og jeg er et evigt Uro, der jager om uden Fred eller Hvile, jager om 1 samme Omkreds og dog langt fra Deres hyggelige Hjem. Vil De hilse Børnene, hvert et, hilse Deres Mand, Vennerne og Veninderne. - Iaar reiser jeg næppe mere paa Landet, Besøget paa Basnæs har jeg opsat til Juletid, jeg er nu beredt paa. at ombytte Kløvermarken med Brostenene, Kanalerne med den aabne Strand, og Fuglenes Sang med hvad Byen siger. Troer De at jeg vinder ved Byttet? Nu - lev vel, kjære fortræffelige Fru Henriques. Deres taknemmeligst hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 92-94)