Dato: 15. august 1864
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

468. Fra Henriette Collin.

Tirsdag 15 August [1864]

Dersom jeg havde vidst hvor De var henne i Verden kjere Andersen, saa havde De før faaet, saavel Brev fra mig, som og Indlagte deri flere Dage har ligget og væntet paa at naae sin Bestemmelse.

Louise havde skrevet at De var reist, men ikke hvorhen'ndash;

Jonas har i ubegribelig lang Tid ikke skrevet og jeg antager at det er Posten som er Skyld NB i at vi intet Brev faae, thi skrevet har han vist, men da han skal ligge i en Bondebye 1 Miil fra Svendborg saa veed vi af Erfaring at det i Reglen gaar galt med Brevene.–

Viggo har jeg idag seet for første Gang da vi spiste derude, han seer rask ud, men han flytter sig med stor Besvær ved 2 Krykker og kan ikke taale den letteste Berøring paa Benet eller Foden, Saaret seer temlig grueligt ud siger Edvard og det er et stort Stykke Kugle som nylig er taget Ud.–

Han beboer nu Ingeborgs Værelse og kan spadsere om i Haven, kun Trappetrinene ned fra Stuen falde ham vanskeligt og det seer ængstligt ud.

See det var Familietilstanden'ndash;nu skal De have lidt Nyt, men ikke politik, den maa Aviserne give Dem'ndash;Kranolds Udnævnelse har vakt Forundring, Fornøielse, Forargelse og Forbittrelse, Alt som man seer det.– Han er en Holstener som ikke kan tale Dansk NB ikke rigtig Dansk, det er slemt, men han er en dannet, klog og human Mand og det er godt, han har dertil noget fornemt ved sig og det er jo en nødvændig Betingelse siges der.

Viehe er kun daarlig og navnlig er hans Syn meget svagt (det følger med sygdommen) og der er ikke den ringeste Udsigt til at han spiller saa der bliver en rig Udsigt for Ungdommen iaar til rigtig at komme frem, dersom nu Hultmann ogsaa fik Forfald saa kunde Price faa Leilighed til at vise et Enten, Eller.

Idag har Oluf været første Gang i Skole, han kom imidlertid meget hurtig hjem og da vi spurgte ham hvad han havde bestilt sagde han, »vi spiste vores Frokost saa spurgte de hvad vi heed og saa gik vi hjem«!–

Jeg skal hilse og takke fra Ingeborg for Brevet, hun lider meget af Hovedpine og beder Dem derfor undskylde hendes Taushed.–Jeg skal ogsaa hilse Dem fra Fru Puggaard, hun siger at De er yndig!–

Lad mig saa vide naar De kommer hjem kjere Andersen, nu samler snart Efteraaret os Alle igjen efter denne underlig tomme Sommer'ndash;Louise bliver en Stund endnu paa Christinelund hvor hun føler sig vel og tilfreds.–

Lev vel til vi sees'ndash;

Deres Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost