Dato: 14. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

467. Til Henritte Collin.

Conradine Lyst ved Slagelse. Den 14 August 1864.

Kjære Fru Collin.

De seer af Overskriften at nu er jeg paa Conradine Lyst; det tilhører to, ildne ganske unge, Comtesser Moltke, Døttre af den afdøde Grev Carl Moltke til Aagaard; her er nydeligt og en ægte dansk Natur, kun savner jeg Havet.

Tak for Brevet jeg fik paa Christinelund; der var Veiret meget daarligt al den Tid jeg var der, aldeles som under mit forrige Besøg, Regn og Blæst, jeg gik og frøs, kunde selv om Natten ikke varmes op. Det var med nogen Vanskelighed jeg undgik at tage mod Indbydelse til Nysø, det vil sige at blive der; jeg er glad ved at Louise var paa Christinelund, det var mig en Behagelighed der; hun bliver jo nogen Tid endnu, føler sig der vel, paa lidt af sin gamle Hovedpine nær. Jeg tog med Posten fra Præstø til Ring­sted; i den gode By Nestved fik jeg en Dame fra Falster ind i Vognen, jeg syntes at skulle515 kjende hende, hun gav imidlertid ikke Tegn dertil, men da jeg spurgte om hun ikke var Claudine Valenkam, svarede hun jo med Tilsætning Beck; vi talte, naturligviis, meget om Familien i Dronningens Tvergade og hun fortalte mig at hun boede i Sorø; der paa Jernbanen mødte hendes Mand hvem hun præsenterede mig for, men der var i hans Væsen Noget saa kjøligt at jeg opgav at aflægge Vesit. Gamle Fru Inge­mann blev umaadelig glad over at jeg kom, det rørte mig og da det siden Ingemanns Død var første Gang at jeg igjen var Gjest der i Huset, var det en ganske egen Følelse at betræde min gamle Stue og overnatte der. Fra Vinduet saae jeg i Maaneskinnet over paa Ingemanns Gravmonument og det blev længe efter Midnat før jeg fik Søvn. Der var en deilig Fred, som før, i Ingemanns Huus, Fru Ingemann og den gamle Pige søgte at gjøre mig det saa hyggeligt, jeg havde ret Fornemmelsen af at være en velkom­men Gjest, Alt blev derved søndags festligt. Igaar Eftermiddags kom Vogn efter mig her til Conradine-Lyst. Her er som sagt nydeligt, dertil Indtryk af Velstand og alle Beqvemmeligheder. Fru Scavenius venter mig sidst i Ugen, men jeg har mere Lyst til at komme til Kjøbenhavn og skriver der­for at hun ikke maa vente mig før til Juletid, om vi da leve. Her paa Con­radine-Lyst bliver jeg til Fredag516 Eftermiddag og reiser da rimeligviis til Roeskilde og er næste Mandag eller Tirsdag i Kjøbenhavn, Brev tør jeg vel ikke haabe fra Dem? Jeg længes efter at vide noget om Jonas og om Viggo, begge haaber jeg snart at see i Kjøbenhavn.–Soldaterne vende nu tilbage, jeg har talt med Enkelte. Det er saa tungt at see dem komme tilbage uden Sang og Hurraraab, og dog have de holdt ud, lidt og stridt. Ved Slutningen af forrige Krig var der fornøielige Dage! naar komme nu disse! Hils Deres Mand og alle Kjære i Rosenvsenget.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost