Dato: 14. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Deres Naade
Fru Baronesse I.Stampe født Drewsen
paa Christinelund
ved Præstø

(fra H.C.Andersen)

Conradines Lyst ved Slagelse
den 14 August 1864

Kjære Jonna!
Saasnart jeg forlod Christinelund begyndte det gode Veir, som synes at vedblive; jeg har altid Regn og Blæst naar jeg besøger Eder, det synes at være en Skjæbne. Tak, inderlig Tak for det trofaste venlige Sind Du og Din Mand bevare for mig, Tak for hvert Tegn derpaa. Det var mig ogsaa kjært at være nogle Dage sammen med Louise Collin, jeg fik talt mere med hende der i faae Timer, end i Kjøbenhavn hele Maaneder. Hils! hende hjerteligt. Ved Afreisen besøgte jeg Apothekerens i Præstø, de toge saa glade i mod mig og Manden selv blev hos mig til Postvognen rullede afsted. I Næstved fik jeg en Medreisende / jeg kjendte, nemlig en Broderdatter af gamle Madam Thyberg, hun var et halvaarstid hos hende og kaldtes Claudine Valenkam, nu er hendes Navn Fru Beck, hun boer i Sorø. Fru Ingemann modtog mig saa hjerteligt var saa inderlig glad ved at jeg kom, smukke Blomster stode i min lille Stue, hun var utrættelig i Opmærksomhed og Venlighed, det var som gamle Dage der, kom igjen, jeg syntes hvert Øieblik at Døren maatte gaae op og Ingemann selv træde ind. Jeg har ikke sovet der i Huset siden han døde og det var mig ganske underligt træde ind i mit gamle Værelse fra hiin Tid. I Maaneskinnet saae jeg nu fra Vinduet over til hans Grav Monument; det blev efter Midnat før jeg kunde falde i Søvn. Der var en deilig Fred i Huset; rørende er den Længsel / den gamle Kone udtaler efter at samles med den Forudgangne. Hun fik, medens jeg var der, Indqvartering, to vel udseende Soldater. Hun takkede dem saa smukt for hvad de havde gjort for os og lod ret indrette for dem som for kjærkomne Gjæster. Igaar Eftermiddags forlod jeg hende og kom paa halvanden Time, med god Befordring, her til Conradines Lyst der er en nydelig idyllisk Eiendom, rundt om Skov og frodige Marker; jeg er særdeles smukt indqvarteret og har smukke Blomster paa mit Bord. - Jeg tager nu ikke til Basnæs, men til Kjøbenhavn, hvor jeg haaber at see Viggo, hvem jeg længes efter. - Naar Du kommer over til Nysøe, da hils dem Alle ret meget fra mig. Jeg kommer næppe derud i dette Efteraar, men det er ikke værd at sige, tager jeg nu mere paa Landet du bliver det igjen til Fru Neergaard i Søllerød. / Endnu engang hjertelig Tak, Dig og Din Mand fordi at I ville see mig, Tak for alt Godt, gid vi atter mødes i en Tid lysere for Danmark. Af hvad jeg særligt skal gjemme og paaskjønne, under dette Besøg, er Din hjertefulde Erkjendelse af mig danske Sind. Hils nu alle Børnene, Janine har vel allerede glemt mig, men Erindringen kan jo fornyes. Nu haaber jeg at al Rapsen er bragt i Huus og at det bliver stadigt Veir til Høstens andre Velsignelser.

Hjerteligst
H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus