Dato: 4. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Christinelund ved Præstø den 4 August 1864.

Kjære Fru Scavenius!

Reisen til Norge iaar har jeg aldeles opgivet, jeg kan, under Tidens Tryk, under hele min Sjæle-Stemning som Dansk, ikke iaar flyve ud til Fremmede; sidde inde i Byen, hvor saagodt som alle Venner og Bekjendter ere afsted kan jeg heller ikke. Deres Naade veed at jeg tilbragte en otte Dage paa Bade-Anstalten ved Helsingøer, da jeg nu kom hjem, var det, i de sommerhede Dage, en sand Qval at blive i Nyhavn; der modtog jeg imidlertid deres Naades venlige Brev, der saa omtrent har krydset min Skrivelse til Basnæs. Deres Naade siger mig at jeg er velkommen paa Claudinelyst og spørger mig om Tiden jeg kommer. Jeg er nu paa Christinelund hos Stampes og tænker paa i næste Uge at tager herfra, det vil nu beroe paa hvad Deres Naade skriver; De var saa venlig at sige mig, da jeg forlod Basnæs, at jeg endnu engang senere paa Aaret var velkommen der, kommer jeg ikke til Uleilighed, da tænker jeg, fra Christinelund at gaae til Nestved og strax samme Dag at naae Basnæs og da efter en otte Dage at tage til Claudinelyst hvorfra jeg igjen paa Hjemtouren aflægger et Par andre Besøg, saa at jeg sidst i Maaneden kommer til Kjøbenhavn, men er det ikke beleiligt nu at jeg igjen besøger Basnæs, da gaaer jeg ligefra Christinelund til Claudinelyst, og jeg har maaske da den Glæde, om jeg lever, og vi ikke Alle ere slaaede reent istykker, at see Basnæs ved Juletid. Vil Deres Naade aabent og ligefremt sige mig om De vil see mig nu eller senere, og give mig et Brev derom til førstkommende Søndag eller Mandag; i Brevet beder jeg om Comtesse Moltkes Adresse at jeg da herfra kan mælde min Ankomst, jeg veed ikke om Breve til hende sendes per Slagelse. Kommer jeg imidlertid først til Basnæs, da kan jeg derfra skrive til Claudinelyst. Vil Deres Naade hilse hjerteligst Frøken Luzia, ligesom ogsaa Frøken Brandes og hendes Fru Moder, jeg antager at de to ere paa Basnæs. Tiden er tung og bitterlig for os Alle! Ingen raader Vorherres Tanke med vort stakkels kjære Fædreland! Søndag eller Mandag tør jeg jo vente Brev, da jeg ved den Tid ønsker at tage Bestemmelse med min lille Rundreise hjemad Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus