Dato: 23. juli 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

465. Til Henriette Collin.

Marienlyst Badehotel. [23. Juli 1864]

Kjære Fru Collin!

I den Tanke at dette Brev finder Dem i Rongsted flyver det afsted! jeg reiste da Torsdag Formiddag og naaede Fredensborg hvor jeg fik et ret reenligt kjøbstadsagtigt Værelse i »Prindsen« med Udsigt til et solfyldt kjedeligt Gaardsrum; hos Bournonvilles spiiste jeg til Middag, de havde efter Bordet en stor Seile- og Skov-Tour for hvorfra de ventede at vende tilbage lidt efter Midnat, det var ikke noget for mig! jeg blev altsaa i den eensomme By og gik i den heldende Eftermiddag ind i den store, mennesketomme Slotshave, hvor der ere mageløse deilige Træer; men en Eensomhed, et Tryk af Sørgmod saa at jeg følte at blev jeg her længe endte det med at jeg sprang i Søen; jeg besluttede da heller at forlade Haven og endnu samme Aften Fredensborg, men da jeg kom ud paa Gaden og om ad Lan­deveien til Frederiksborg, var der en deilig Duft af Hø, jeg mødte fornøiede Bønder, saae deilige Roser foran et Landsted og Sindet løftede sig da til at sove Natten over i denne gode Stad, der gjør Indtryk af at være Sæde for Qvarantainen eller for begunstige[de] Fanger der have en stor Have at gaae i. Igaar kom jeg her til Marienlyst; »Alle Værelser ere optagne!« sagde man,jeg skulde vende om igjen, men i det samme forlangte en Engelænder sin Regning og jeg fik hans lille Stue. Her er Havet, og altsaa smukt; alle Mennesker hernede kjender jeg, eller idetmindste kjende de mig, jeg traf Puggaards, Salomonsens, Lacopidans514 Pontoppidans (ja det hedder han nu ikke) fra Hamborg, Sommers etc.–Dagen gik ret livligt igaar, jeg skrev til Einar, at han skulde besøge mig paa Søndag og være min. Gjest, Gud veed om han kommer. Imorges læste jeg Aviser, de have sat mig i tungt Humeur igjen. Nogle Dage bliver jeg, maaskee jeg seer Dem i Hel­singøer, men i alle Tilfælde et Brev faaer jeg fra Dem før Onsdag, saalænge bliver jeg nu ganske sikkert. Her er ganske fortræffeligt indrettet, men ikke billigt. Hils Familien De er hos og send et Par Ord.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter