Dato: 24. juni 1864
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

454. Fra E. Collin.

24/6 64.

Jette fik idag Deres Brev af 22de dennes og deraf seer jeg, at De har faaet mit dto og endnu vil kunne modtage dette paa Basnæs .– Psalmen er smuk.

Der kan ikke være Tvivl om, at Conferencen'ndash;uagtet den endnu skal komme sammen imorgen, men »uden noget fastsat Forhandlingsgjenstand«–maa betragtes som sluttet uden fredeligt Resultat, og at Krigen altsaa fortsættes. Om den begynder paa Søndag eller udsættes længere, om Preussen vil udvide Occupationen eller kun beholde hvad det har, om vi atter skulle være alene eller idetmindste England kommer med'ndash;alt dette veed eller aner vi intetsomhelst om. Vi, som hverken regjere eller tage Deel i Kampen, kunne kun lægge Alt i Guds Haand.

Jeg har i længere Tid været daarlig, af meer eller mindre stærke Mellem-Gulvs-Smerter; ogsaa idag har jeg dem med Aandedræts-Besværligheder. At det ikke alene kommer af physiske Grunde men ogsaa af et aandeligt Tryk, er høist rimeligt. Jeg gaaer tidt irette med mig selv, naar mine Tanker henvendes til Jonas; thi hvilken Ret have vi til at beklage os over en Situation, som vi have fælles med tusende Andre; men man siger saameget til sig selv, uden at det gjør det rette Indtryk. Mine Anskuelser om hvad Krigen vil føre til have meget lidet at betyde. Jeg veed kun, at vi ere gaaede til den yderste Grændse af Eftergivenhed og at dette tildeels erkjendes af andre Magter; jeg kan derfor ikke tænke mig, at England og Sverrig kunne lade dette hengaae uden at deeltage. Naar vi indtil den Tid forholde os ganske defensivt, er Faren vel ikke saa stor, som den ofte synes.

Lad os idet mindste haabe det.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost