Dato: 16. juni 1864
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

452. Fra Henriette Collin.

Torsdag 16de Juni [1864]

Kjere Andersen

Tak for Deres 2 sidste Breve, det er rart at vide Dem velbeholden under behagelige Vilkaar i den de[i]lige fredelige Natur, der lader sin velsignede Sol skinne paa Ven som paa Fjende.

Om 8te Dage ere vi altsaa maaskee atter midt i en ulykkelig og haabløs Krigs Rædsler, jeg synes det er Vanvid at begynde forfra, og hvad saa?–

Fra Jonas har jeg ikke hørt siden i Lørdags, da var han rask, tilfreds og kamplysten'ndash;Vor Herre holde sin Haand over ham!–

I Morgen reiser Adolph Drewsen til Broager, Viggos Saar læges godt men efter Lægens Mening vil det dog vare til midt i August inden han kan støtte paa Benet.–

I vor Familie og fælleds Kreds er Alt ved det Gamle og Søndag Formiddag samler os Alle hos Theodor'ndash;Saa bliver der politiseret og photographeret og det er altid fornøieligt at høre lidt glad ungdommelig Snak og Latter.–

Jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem at Gotliebs har leiet en 4de Sal i Store Kongensgaden tæt ved Tværgade'ndash;Vi ere Alle glade ved at faae Gusta ud i vor Nærhed, hun kunde aldrig blive hjemme oppe i den uhyggelige Kant af Byen.–

Louise'ndash;NB Collin'ndash;er paa Rungsted og faar røde Kinder uagtet hun hver Morgen ved Theebordet fører en blodig politisk Kamp med Benny.

–I Gaar havde vi Besøg af Fr. Bøgh med Maleren Block fra Rom[;]det er 2 indholdsrige unge Mænd og Block er vist en ypperlig sand Natur, saa vist som han er en stor og følelsesfuld Kunstner'ndash;

Edvard har i de sidste 8te Dag[e] af og til følt sig lidt daarlig og det viser sig saa stærkt i hans Udseende at man skulle tro han havde været rigtig syg, med Guds Hjelp har det intet at betyde'ndash;Denne Vinter har gjort ham som saamange Andre, mange Aar ældre'ndash;

Nu kom der Brev fra Jonas, han er saa rask som aldrig før, har en udmærket Compagnicommandør som hedder Schults, en Holstener som har tjent i Insurgentarmeen i forige Krig men er nu en Typus for en Soldat i den danske Hær'ndash;Jonas er blevet Undercorporal og finder sig i enhvær Henseende godt tilrette i sit nye Liv uagtet han lever meget usselt f Ex: Øllebrød til Formad og Tykmelk uden Sukker til Eftermad!–

Plakaten til det nye Lystspil er jo meget interessant og lovende, men naar De opfordrer mig til selv at tænke mig Resten, saa gjør De mit gode Hoved til langt bædre end det er!–

Lev vel kjere Andersen

hele No 19 i Tværgade hilser Dem

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost