Dato: 13. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: I. P. E. Hartmann
Sprog: dansk.

Basnæs den 13 Juni 1864.

Kjære Ven!

eller maaskee rigtigere: Kjære, gamle Ægtepar! Herren og Fruen læse vel Brevet sammen, læse det maaskee ved Kildevældet, ved Hroars gamle Kilde eller i Qvisthuusgaden, Qvist smager ogsaa af Green; hvor I saa sidde, der bliver noget Romantisk derved. Jeg sidder paa Basnæs, seer ud over Æbletræerne til den aabne Strand med Langeland og Lolland i Horizonten. Det var mig ganske velgjørende at komme ud fra Byen; Vinterens Kulde, Tidernes Tryk laae og ligger for en Deel endnu om Sindet, og jeg blev derfor ganske veemodig, da jeg med Et stod iaar første Gang i den grønne Skov, hvor Kodriver og Gjøge=Urter myldrede i Græsset, Solen skinnede varmt og Kukkeren sang! Jeg havde slet ikke tænkt paa Foraaret, reent glemt, at det vilde komme uforandret, som om der var slet Intet iveien, som der var Fred og ingen Fare! Inde i Byen drev jeg og laae for Anker kun med en Avis; her begynder jeg at hvile ud, trække Veiret og synes, at der er Noget indeni mig, der vil sætte Blomst endnu engang. Jeg har strax taget og lagt Papir foran mig, sat med store Bogstaver derpaa: "Saul"; Pennen har ogsaa vimset lidt; men det gaaer endnu ikke; jeg skal melde, naar det gaaer. Jeg skriver nu til Ægteparret; mon nu den høire Haand, det vil sige: Manden, gjør Alvor af snart at svare, eller skal jeg søge til Venstre, Qvinden, Fruen, lille Mutter? Hvo rister Runer?

- - - Hils nu Familien paa St. Helena, Vennerne ved Issefjorden og Hr. Fritz, den Uforlovede, jeg haaber, han imidlertid snart vil finde sin Halvdeel, trille hen til sin halve Kugle. Jeg gaaer og grunder over, hvor min ligger; jeg er bange, den er smækket sammen med en, den ikke passer til, eller den triller under Himalaya eller paa en af det stille Havs Øer; stakkels Halvkugle! Vil De sende Hilsener til La donna del Lago, det vil sige: Fruen ved Søen paa Nørrebro; vil De sende Hilsen til "Præstegaarden ved Søen", det er ogsaa Navnet paa en Roman af Lafontaine, jeg har ikke se et den, men Pastor Vedels Præstegaard haaber jeg at see. Hils Componisten; hans skjønne Composition: Foreningen med Frøken Puggaard, skal jeg skrive Text til paa Festdagen; Gade har lovet Musikken. Her have nu de gamle Folk Brev fra den endnu noget unge Ven

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter