Dato: 6. juni 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 6 Juni 1864.

Kjære Hr Etatsraad Drevsen!

Hver Tirsdag pleier jeg jo at være Deres Gjest, lad mig i Dag være det skriftligt, hilse paa Dem, Sønnerne, Fru Fanny Bøytner og andre gode Venner, jeg kan tænke mig om Bordet. Jeg længes meget efter at vide hvorledes det gaaer Viggo, høre om hvorlænge Jonnas Ophold bliver derovre; begynder Blocaden den 23de, maa hun vel hjem allerede før Vaabenhvilen er udløbet. Det er ganske godt jeg er kommet lidt paa Landet, uagtet jeg rigtignok her hører Begivenhederne ude, een Dag senere end i Kjøbenhavn. / Jeg blev ganske veemodig ved iaar første Gang at komme i den friske Skov, see Foraaret saa livsstraalende, som i gamle roligere Tider; jeg havde i den kolde Vintertid, under vort Prøvelsens Tryk, næsten glemt, eller rettere, slet ikke tænkt paa det glade Foraar. Aviserne fra i Fredags, dem vi fik Dagen efter, havde ogsaa bedre Efterretninger end før, Gud lad det gaae frem i det Gode for os og vort kjære Danmark. Jeg tør ikke hengive mig til Illusioner; men nok til det Haab at Gud ikke slipper os. Jonas er vel ikke afsted endnu og kommer maaskee heller ikke! jeg har skrevet til hans Moder, hun siger mig vel Besked. Hils hende og hele Familien, glæder De mig med Brev, som / jeg haaber, da veed De, at dette sendes til Basnæs per Skjelskjør. I en Udkant her af Haven har jeg fundet en vild Plante jeg ikke før saae, den ligner i Blomst og Blade ganske Kalaen, men den er ikke saa stor og mere grøn end hvid, Ingen vide Navnet paa den; kjender De den? Jorden er fugtig hvor den gro er. Frugttræerne staae i Blomster, det er en Pragt! Figentræerne i fri Jord ere fulde af Frugter, men have endnu kun bitte smaa Blade. Melonerne i Drivhuset lade sig allerede sætte paa Bordet til at spises, Gjøgen kukker, men i Dag skyller Regnen ned og Havet er sortgraat at see. Min Tanke flyver nu til Rosenvænget, imorgen, Tirsdag, har De Sort paa Hvidt derfor i dette Brev.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 654-56)