Dato: 6. juni 1864
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

449. Fra Henriette Collin.

Mandag 6te Juni [1864]

Jeg kan godt stjæle et Udtryk fra Berlingske kjere Andersen og sige »at jeg intet har at meddele der trænger til hurtig Befordring«, thi siden De reiste er intet forefaldet som De jo veed. Idag ere atter de Mænd forsamlede i London som bærer vor og 1000 Andres politiske Skæbne i deres Hænder (der er Gudværelovet Een Stærkere Visere og Større end de) og saa skal vi jo atter vænte 3 a 4 Dage paa Resultatet af deres Kløgt og Snuhed, Ærlig­hed og Sandhed eller Løgn og Rovbegjærlighed'ndash;–I disse Dage er ud­kommet en piece af Otto Müller som gjør en Slags Sensation, den er fuldkommen reactionær og fremkalder naturligvis en heel Deel disputter uden dog at være noget Betydeligt eller Nyt i Indhold.–Fra Broager ere Efterretningerne gode, men Ingeborgs venlige og hjelpsomme Vært Bylow har faaet Underretning om at det er ham forbudt at vænde tilbage til sit Hjem i eller med andre Ord, han tør ikke mere vise sig i Slesvigs Land.–Det vil være et stort Tab og Savn for Ingeborg og Viggo hvem han var til stor Hjelp og Støtte, nu ere de jo ene Fruentimmer der med Viggo'ndash;Aviserne see jo ikke beroligende ud og hvordan skulle det ogsaa gaa til at Preusen lod sig nøie med508 den Stump Land syd fra Slien.

Jonas reiste i Lørdags Morges med 60 U paa Ryggen, det er en rædsels­fuld Oppakning og jeg fik næsten ondt ved at see ham saa belæsset'ndash;Idag fik vi et meget tilfreds lille Brev fra ham, han er henrykt over Taasings Deilighed, har en god Værtefamilie og behagelige Kammerater som han tildeels kjender lidt til'ndash;

–God Nat kjere Andersen'ndash;Glæd Dem over at leve i Guds frie Natur mellem grønne Træer, blaa Himmel og venlige Mennesker'ndash;Her i Byen have

vi graa Huse, graa Himmel politiske Rivninger og reactionære Piecer

Mange Hilsner fra Familien'ndash;

og Deres

Jette Collin.

Tak for de 4 følelsesfulde Linier

En Indbydelse til at overvære Aabningen af den Helsingørske Jernbane fandt jeg det overflødigt at sende Dem'ndash;ellers er kun indlagte Brev kom­met til Dem

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost