Dato: 16. maj 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Gjørup
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 16 Mai 1864

Kjære Hr Lieutenant Gjørup!

Inderlig Tak for Deres Brev, jeg vidste netop hvor De var men ikke hvorledes De havde det, og jeg ønskede just at vide sikkert Deres adresse for at jeg kunde skrive Dem til. Saa tidt og levende har De under denne Krig været i min Tanke, Deres trofaste Deeltagelse for mig giver Dem Ret til den Plads de har vundet i mit Hjerte. Daglig seer jeg Deres Billede naar jeg gaaer gjennem Østergade; der hænger Deres veltrufne Photographie, De seer saa prægtig, saa freidig ud, altid staaer jeg stille og seer derpaa! Tak for Deres Deeltagelse for Viggo Drevsen; han blev saaret og fanget ved Dyppel; det er et slemt Saar i Benet, dette selv, haabe vi dog han beholder; han ligger paa Lazarettet i Broager og bliver særdeles godt behandlet; hans Moder er hos ham allerede over 14 dage og bliver der i ubestemt Tid, hvilket han har erholdt Tilladelse til. Vi høre imidlertid lidt sjældent fra ham, da Brevene gaae saa langsommeligt. I disse Dage have / vi deiligt Sommerveir, Skoven er grøn, Solen skinner varmt og styrkende, Theaterene ere vel endnu ikke lukkede men der komme kun faa Mennesker; mit lille nye Lystspil: "Han er ikke født", er dog, efter Tids-Omstændighederne godt besøgt og har gjort megen Lykke; jeg tænker, at jeg gjennem vor danske Konsul Lorck i Leipzig, skal kunde finde Dem et Exemplar af dette lille Arbeide, ligesom ogsaa af Folkecomedien: "Paa Langebro". Sangerinden Fru Gerlach har faaet sin Afsked fra Operaen; Frøken Hebbe har givet Gjesteroller, men er ikke blevet ansat, hun synger meget smukt, men seer ikke godt ud; Nyheder har hverken Theatret eller Literaturen, Den unge dygtige Komponist August Winding feirede forleden sit Bryllup med Clara Hartmann, en Datter af Komponisten; den unge Baron Toll, Stamherren, har ogsaa nylig været Brudgom, hans unge Kone er en Frøken Bülov, hvis Moder var en Scholten. Saa gjerne vilde jeg ryste en heel Pose fuld af Nyt ud for Dem, men her er saa Lidet at mælde af hvad der ellers hører til Hverdagslivet. Give Gud at efter Vaabenhvilen, vi sanrt i Fred og Glæde maatte mødes, saa Meget havde Hjertet da at sige og udsjunge. /

Det er en Velsignelse at see, det er et Lyspunkt i mørke Dage, at fornemme al den Rigdom der kommer ud til de Faldnes og Saaredes Efterladte; hver fra den meest Formuende til den Fattigste, deler sit Eie. – Jeg er saa glad veed at De og vor Officerer behandles saa vel, men jeg kan dog nok tænke mig tungt det maa være at gaae saa nær de høiste grønne Bjerge og ikke kunde komme der hvor Sagnene om Rübezahl forøger Naturens Skjønhed. I Afstand har jeg seet Riesengeberge, men heller ikke været der. Mit Bjergland er i øvrigt Schweitz, disse Bjerge med evig Snee og Iis, med brusende Fosser og frodige grønne Dale elsker jeg; neppe kommer jeg mer syd paa, jeg er jo ogsaa nu gammel og det sidste halv Aar. Hils alle kjære Landsmænd i Fangenskabet! – Glæd mig ret snart igjen med et lille Brev; lad mig ogsaa vide kjære Ven om De har Forældre levende, jeg kunde have stor Lyst at hilse paa dem og de ogsaa høre lidt mere fra Dem: Igaar aabnedes Tivoli, der vare mange Mennesker, det belamundske Selskab giver der Forestilinger. /

I Casino er Christian Schmidt igjen optraadt efter sin lange Sygdom, De veed at han blev lam i Benene; han optraadte som Skytte-Lars i Fastelavnsgildet, i Aften i "Den Tredje" og da kun eengang til da han maa være meget forsigtig. Til Fru Tuteins Koncert forleden, hvis Indtægt var for Enker af Faldne eller Saaredes hos Efterladte, betaltes een Billet af Fru Bruun til Krogerup med 1000 Rdlr. Mange Legater ere blevne stiftede eet saaledes ogsaa af Hage til Erindring om hans Søn der faldt ved Dyppel. Paa Løverdag skal jeg med nogle unge adelige Damer der for deres store Kreds give en Koncert, bidrage ved at læse Eventyr; Indtægten er bestemt til at kjøbe Symaskiner og Vaskemaskiner for Soldater Enker, at de kunne have en Erhverv! – Siig mig lidt om hvorledes De tilbringer Dagen og Aftnerne, om De skriver Noget. Hver Gang Postbudet bringer mig Brev fra Dem vil det være mig en stor Glæde!

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus