Dato: 5. februar 1838
Fra: H.C. Andersen, P. C. Stenersen Gad, C.F.J.H. Liebe   Til: Hans Christian Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 Februar 1838

Den store Afsætning den tydske Folkekalender har, endogsaa her i Danmark, giver mig en Slags Forvisning om at et lignende Skrift paa Dansk vilde blive meget søgt og naar det først blev bekjendt være ligesaa indbringende for Udgiveren som gavnlig for Folket. Mit Ønske var at faae dette Foretagende snarest mueligt bragt istand saa at første Aargang (1839) alt kunde udkomme sidst i dette Aar. Min Plan er, at jeg ved Indholdet ganske vilde følge Gubitz, men aldeles ikke levere nogen Oversættelse af hans Bog; kun et par af de fortrinligste Stykker han har i de forskjellige Aargange kunde gjengives, jeg vilde vælge passende Stykker hos danske Skribenter; af Folkets Helt Tordenskjold kunde gives et Portræt og dernæst i stedet for den bekjendte Folkevise, der ikke har stort poetisk Værd, vælge de betagende Smaavers, der findes i Øehlenschlägers Tordenskjold og hvori hans meest glimrende Livsmomenter udpeges, disse maatte nu vises i Træsnit. Af Reisebeskrivelser vilde en Episode af Graaes Reise i Grønland synes passende. I Ursins populære Foredrag over Astronomien finder jeg et interessant, forstaaeligt Stykke om Maanen.

En af de bedste Scener i et holbergsk Skuespil med en Skizze efter Lorenzens Tegninger, ligesom en Situation af Folkecomedien Kapriciosa kunde tiltale mange. For at angive hvorledes jeg paa en fri Maade vilde efterligne Gubitz vil jeg her antyde nogle stykker i hans Volks Kalender og nævne mine tilsvarende. "Die Ruine von Hohenstaufen.

Side 12, her kunde gives Valdemar Slot, eller Kolding Slot./

smukke Skildringer af disse findes hos ældre Forfattere. "Madame Heuschreck und Frau Ameise", et lignende Stof findes i Poul Møllers Torbisten og Fluen. Eine Würzels?? maschine". Side 75, vi ville levere en Tegning af Brødrene Møllers Dykkeraparat.

Andernach side 78, Helsingør med Kronborg.

Det er min Hensigt ikke med Villie at forbigaae nogen Art, for at Bogen kan blive saa mangesidig som muelig. I de gamle Aftenposte ligger begravet mangen god Anecdote, som her kunde drages frem igjen og jeg tør ogsaa haabe nye originale Bidrag fra een og anden af vore første Forfattere.

Hvad Træsnittene angaae da har jeg tænkt paa om man ikke fra Berlin kunde faae de gamle Plader til et eller andet af de bedste Stykker i Gubitz's Kalender, eller ogsaa lade dem eftergjøre her. Dernæst vilde jeg gjøre alle de unge Elever ved Kunstacademiet som gjælde for at have Talent bekjendt med de Meddelelser der komme i min danske Kalender og bede dem hver vælge sig et Stykke og udføre det.

Naar en Nytaarsgave udkommer give jo alle Digtere et Bidrag uden noget Honorar, jeg tør troe at det samme vilde, i det mindste det første Aar, være tilfældet med de unge Malere, i en følgende Tid kunde de jo efter Bogens Afsætning faae deres Arbeider betalte. Ved denne Leilighed kunde maaske et eller andet Snille aabenbare sig og Lysten hos enhver til at vise dette giver mig et stor Haab om at møde Understøttelse. Udskjæringen efter de givne Tegninger vil imidlertid blive en stor Udgift, men jeg troer at denne i Tiden let vil dækkes og mit Foretagende bringe gode Frugter.

Ærbødigst

H. C. Andersen

/[Gads tilskrift:]

Med Hr Etatsraadens behagelige Skrivelse af 31 December sidst har jeg modtaget et Forslag fra Hr. Cand. H. C. Andersen om at Selskabet skulde Foranstalte udgivet en dansk Folkekalender for 1839 i Lighed med den tydske, som Gubitz har lavet for indeværende Aar. Efter Deres Ønske har jeg angaaende denne Sag confereret med Skriftcommitteens Medlemmer men ligesom disse vare enige om, at det vilde være særdeles ønskeligt, om Hr. Andersens Idee med Udgivelse af en saadan Folkekalender maatte komme til Udførelse, saaledes troede de dog tillige, at Arbeidet vilde være forbundet med saa mange og store Vanskeligheder at Selskabet idetmindste ikke fortiden under dets nuværende mindre gunstige Omstændigheder burde indlade sig paa samme.

Idet jeg tør haabe, at De vil have den Godhed at underrette Hr. Andersen herom, giver jeg mig den Ære at remittere den med Deres Skrivelse fulgte Volks-Kalender.

Kjøbenhavn i Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug den 1ste Februar 1838

Gad

[Liebes underskrift]

Liebe

S.T.

Hr. Etatsraad Ørsted

Kommandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand p.p.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 244-45)