Dato: 9. januar 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 9 Jan 1864.

Kjære Fru Henriques!

Da jeg iforgaars forlod Deres Huus gik jeg hen til Konferensraadinde Kock, hos hvem jeg spiser hver Fredag, ogsaa der var Skarlagens Feber, eet af Børnebørnene har den i mild Grad. Jeg spurgte min Læge om jeg var udsat for Smitte ved at komme til Familien Henriques og til Kocks, saalænge der i disse Huse var Feberen, hari meente nei, men da jeg dog havde nogen Frygt blev det bedst, en kort Tid endnu at gjøre Afkald paa den Glæde at komme der. Vi sees altsaa ikke imorgen, men jeg faaer jo at vide i Ugens Løb hvorledes det gaaer med min lille Veninde, og naar jeg tør see hende ind i hendes store smukke Øine. Hils alle Børnene og tilgiv mig at jeg er maaskee for overdreven forsigtig, men jeg er i min Eensomhed, ængstelig for at blive syg.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 75-76)