Dato: 1. januar 1864
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

445. Fra E.Collin.

Ved vor Hjemkomst fra Reisen i dette Foraar, altsaa i


Maii 1863 var Deres Beholdning 2612 R. 36 ß
som indestod i Sparekassen.
Under min Fraværelse havde
jeg at tilsvare Dem 11te Decbr. 1862:
Renter fra mig 50.
- fra Stampe 20
- af Kgl. Oblig 40
110
For Junii Termin 1863 ligeledes 110
For Decbr Termin 1863 ligeledes 110
Gage for Junii-Decbr. 7 Mdr. à 83 R 32 ß 583 32
De har udebetalt mig contant
d. 29 Maii 1863 1000
- 4 Novbr 50 - 110
- 15. Decbr 100 -
1150 -
De har udlagt for Jonas 4 Napol28 R 32 ß
- - - - - 5 Thaler 6 - 64
35
fragaaar 1 Sp 2
33
4708 R. 68 ß
Derfra Udgift:
Indkomstskat i April Qv.12 R 48 ß
Til den fattige Høier3 -
For Reenskrivning4 -
12 Aug. contant til Dem100 -
19 Sept. ligeledes 50 -
169 - 48 -
Deres Beholdning 4539 R 20 ß
som indestaae i Sparekassen
Desuden ejer De hos mig 2500 R
hos Stampe 1000 R
Kgl. Oblig. 2000 R
5500
Altså i Capital lidt over 10.000 Rdl.
Efter Deres Hjemkomst har De modtaget af C. Boye
specificeret Regnskab over Deres Indtægter og Udgifter
under Reisen. Resultatet af dette skal jeg her recapitulere
Ved Deres Afreise stod i Sparekassen3270 R 15 ß
under Deres Fraværelse blev indsat 1716 R 64 -
4986 R 79 ß
Til Reisen blev uddraget af samme 2374 -43
altsaa indestod ved Deres Hjemkomst2612 R 36 ß

hvilken Sum vil findes stemmende med den øverst paa første Side anførte.

Deres Formue er altsaa nu 1269 Rd. større end da De reiste.

Er der nu noget heri som er Dem utydeligt, saa lad mig det vide.

Dersom Alt stod til i Verden saa godt som Deres Formues omstændigheder, saa var det en deiligVerden. Men Løgnen regjerer og høitideligholder Aarskiftet paa en Maade, som vil komme til at berøre os alle. Men det er ogsaa en Tid, som er vel skikket til at lede Menneskets Tanker derhen, hvor de kun altfor sjeldent dvæle og hvor dog den eneste sande Hvile er at finde.

Gud være med Dem i det nye Aar.

Deres

d. 1 Januar 1864

E. Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost