Dato: 30. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Anne S Bushby
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør i Danmark den 30 December 1863.

Kjære Fru Busby!

Før det gamle Aar slutter sender jeg Dem dette lille Brev og med samme et Par Ord til Bentley. Tak for de to tilsendte Exemplarer af Iisjomfruen, det tredie til den unge Tutein, afleverede jeg selv. Bogen er smukt udstyret og gjengivet med Kjerlighed, samme vil De ogsaa forunde min Bog "I Spanien"; dersom Versene skulde uleilige Dem formeget, da gjengiv dem i rimfri Oversættelse og tilføi i en Note, om De vil, at i den danske Original ere de rimede; jeg holder for at det er bedre at Tankerne heelt gjengives end just Formen. - Vil De venligt hilse fra mig Hr Bentley, jeg skrev ham gjerne et langt Brev til, men det falder mig svært i et fremmed Sprog; mit Sind er betynget ved de store Søer der rulle over Danmark, det er som det skulde skylles bort, men "Det kan ei skee!" her er endnu for megen Kraft og Dygtighed. Gud / var os altid naadig og god, han er den Stormagt jeg holder paa og derfor synger jeg:

Fortrøstning

Ei Nogen veed hvad imorgen skeer,

Alene Gud Herren det veed og seer,

Men naar det for Danmark saae mørkest ud

Kom altid Frelse og Hjælp fra Gud.


Da Landet laae splittet og reent faldet hen,

Opmandet det blev ved Niels Ebbesen,

Gud Herren ledte vor Velfærds Sag

Og hele Danmark saae Atterdag.


Det er en Storm-Nat, høit Søen slaaer,

Vort lille Fartøi paa Dybet gaaer,

Men Gud Vorherre ved Roret staaer,

Han raader, hvad ogsaa end Mennesket spaaer.


Ei Nogen veed hvad imorgen skeer,

Alene Gud Herren det veed og seer,

Men naar det for Danmark saae mørkest ud

Kom altid Frelse og Hjælp fra Gud.


----

Min hjerteligste Hilsen ind i det nye Aar for Dem, kjære fortræffelige Frue, glæd mig snart med et Par Ord om hvorledes "I Spanien" tiltaler Dem og bevar mig i deeltagende Erindring.

Ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 336-37)