Dato: 25. december 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 25 December 1863.

Kjære Ven!

Dette Brev kommer til Dem imorgen tidlig; det bringe Dem min hjertelige Lykønskning til Fødselsdagen! et nyt Leveaar ruller op for Dem idet vort gamle Aar er ved at slutte. Mit Brev her skal kun sige Dem at De er levende i min Tanke, at jeg skatter Deres Venskab og Velvillie for mig; gid at det lønnes paa Deres Børn naar de flyve ud i Verden; Kys hvert især fra mig og bring Deres fortræffelige Kone min hjærtelige, ærbødige Hilsen. Deiligt og lykkeligt er det at have et Hjem som De har det, man forstaaer det bedst naar man selv intet Hjem har og er en eensom omflyvende Fugl, og maa være glad ved at ty under gjæstfrit Tag! Det gamle Aar har bragt os Alle megen Alvor og tunge Dage, hvad mon det nye Aar bringer? Gid at De i Dag paa Deres Fødselsdag i Glæde forud føle at det Bedste endnu kan komme! - Tænk idag lidt paa mig naar De sidder ved Middagsbordet, mine Tanker ville da være hos Dem og Deres.

Reisen herud' til Basnæs var just ikke saa behagelig; allerede Klokken tre om Morgenen var jeg vaagen, og en Time efter stod jeg op. Da jeg saa, Klokken halv syv, kom paa Banegaarden traf jeg der Drewsens Sønner som fra Klokken elleve om Aftenen havde ventet deres Moder med Toget, dette var endnu ikke kommet. Flere Personer sad og ventede; der var stor Frygt for at en Ulykke kunde være skeet Telegraph-Traadene vare itu paa hiin Side Roeskilde, man kunde ingen Efterretninger faae. Endelig Klokken halv otte gik et Tog fra Kjøbenhavn, men kun til Roeskilde, jeg tog med og erfarede da, at der i Stormen, Aftenen forud, var omblæst en Mængde store Træer og Telegraph-Stænger, Korsøer-Toget var ikke naaet længer end til Slagelse. Efter noget Ophold i Roeskilde blev der sagt os at nu kunde vi komme videre; her skulde nu igjen tages Billetter; vi vare mange Reisende, og der var kun eet Menneske til at sælge Billetterne, De kan derfor tænke Dem hvilken Trængsel og Trykken der blev for komme til Billet; Tid blev der ikke til at Godset kunde nummereres; med Kridt blev skrevet paa hvert Stykke Bestemmelsesstedet og der maatte man saa, efter denne Opgivelse, selv see at finde det ud. Ved Ringsted holdt Aften- og Morgentoget fra Korsøer. Da jeg forlod Jernbanen, havde jeg en tung, sølet Vei at kjøre til Skjelskjør, her var Havet steget op i Gaderne, men nu meget i Aftagende, paa Basnæs var en Deel af Haven under Vand, og et af de store ældgamle Lindetræer af Stormen rykket op med Rod.

I Aftes havde vi Juletræ, men naar man ikke har Julelys tændt inde i sig selv saa er det dog ikke rigtig Fest. Nu imorgen begynde Skuespillene, seer og hører De Noget til "Liden Kirsten", saa hils hende. Jeg bliver herude Nytaar over. Glæder De eller Deres Frue mig med Brev, da finder dette over Skjelskjør til Basnæs. hils fra mig vore fælles Venner og Veninder. Endnu engang et godt og velsignet Livsaar.

Deres hengivne

Til

Hr. M. Henriques.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 71-74)