Dato: 17. november 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: George Linnæus Banks
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 17 Nov 1863.

Høistærede (Dear Sir!)

Deres ærede Skrivelse har jeg modtaget og føler mig hædret ved at mit Navn er indskrevet mellem saa mange betydningsfulde Mænds, der slutte sig sammen til Shackspear Festen; jeg udbad mig alt i mit første Brev at vide hvad hver i Komiteen havde at gjøre, men heller ikke i denne Skrivelse sendes et Ord derom, de overdrager mig at danne en Slags Comite i Danmark, men jeg maa vide hvad denne har at udrette; er det om at samlede de betydeligste Navne blandt Digtere, og Kunstnere og Videnskabsmænd, der føle sig taknemlig mod Digternes Digter, hvis Fest skal / feires, eller skal hver i Komiteen søge at samle Penge-Bidrag. Jeg maa klart og tydeligt udbede mig Deres ærede Forklaring, thi før jeg har den kan jeg intet udreette. Øieblikket her i Danmark er heller ikke til just nu at komme frem med denne Sag; al Tanke gaaer op i den dybe Sorg der har ramt os Alle ved, [overstr: som De veed et høistelsk] høitelskede folkekjære Konge Frederik den Syvendes Død. [Overstr: Det kom saa uventet, vi ere alle underlig sbetagne og bedrøve]- Vi ere alle uendelig slagne af Sorg. -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 73-74)

Kjøbenhavn 17 Nov 1863.

Dear Sir!

Deres ærede Skrivelse har jeg modtaget og føler mig hædret ved at see mit Navn indskrevet mellem saa mange betydningsfulde Mænds, der forene sig til at feire Mindet om Digternes Digter, vor udødelige Shakespear; De beære mig i den Anledning med det Hverv at danne en Komite ogsaa i Danmark, men hverken af Deres tidligere eller nu senere tilsendte Skrivelse, seer jeg hvad der paalægges Komiteens Medlemmer; gaaer det alene ud paa at samle i hvert Land, de betydeligste Navne blandt Digtere, Kunstnere og Videnskabsmænd, der føle sig i / Taknemligheds Gjæld til den store Digter, eller skal hver især i sin Kreds, eller ved Opraab i Aviserne samle smaae og større Bidrag til Grundlæggelsen af Monumentet? Jeg maa udbede mig at De klart og fuldstændigt vil give mig Besked, thi før kan jeg jo Intet udrette; og under den første Tid vil Øieblikket heller ikke være det, da al Tanke i Danmark gaaer op i den dybe Sorg der har rammt os Alle ved Kong Frederik den Syvendes Død.

Deres ærbødigste

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 75-76)