Dato: 10. november 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 Nov 1863.

Kjære Fru Scavenius!

Hjertelig Tak fordi De glædede mig med Brev; jeg længtes just meget efter at vide hvorledes Deres Naade og Frøken Luzia havde det! netop da Brevet kom afsendte jeg et exemplar af I Spanien, det er rimeligviis i Søndags indtruffet paa Basnæs. Jeg havde saa gjerne sendt Brev med, men min Tid var saa optaget, saa at jeg ikke kunde. Jeg har altforlænge været taus, men Deres Naade vil see at jeg har været særdeles flittig; hele min ikke lille Bog har jeg omskrevet endnu engang siden jeg havde den Glæde at læse den i Brudstykker for Deres Naade og Frøken Luzia; foruden det har jeg skrevet et nyt originalt Lystspil: Han er ikke født, det er i to Acter og antaget til Opførelse paa det kongelige Theater; ved Nytaarstid tænker jeg det kommer paa Scenen, naar Mad: Søddring er saa vel at hun kan fremtræde. Dernæst arbeider jeg paa en fire Akts Folke-Komedie for Casino og har i disse Dage endt første Akt. Deres Naade vil saaledes see at jeg har været og er særdeles flittig; dobbelt længes jeg derfor efter at flyve lidt ud og glæder mig særdeles til Juletid da De forunder mig igjen at tilbringe en kort Tid i Deres hyggelige Hjem. Hr og Fru Rossing har jeg slet ikke set siden de Bryllups Aftenen forlod Basnæs; jeg om ikke senere paa Landet og saaledes ikke til Sorø. Om Hr Rossings Ophold paa Comune-Hospitalet, hørte jeg først da han forlod det. Deres Naades Fætter, Grev Moltke-Hvitfeldt glædede mig i Søndags med et Besøg; vi talte naturligviis om Basnæs, ligesom ogsaa om Maxen; den smukke Land-Eiendom, maa Fru Serre nu sælge og Grev Moltke-Hvitfeldt havde ogsaa raadet hende dertil, da den store Drift der er besværlig at bestyre. Jeg har i dette Efteraar ikke været meget ude, mine Arbeider holder mig hjemme. I den sidste Uge lider jeg af Hold i Brystet; Luften er mig saa gjennemtrængende og kold at jeg ret ønsker mig til Malaga eller Murzia for ret at aande. Maaskee, om Gud vil, bliver jeg næste Vinter ude, men jeg frygter da ogsaa for at jeg vil føle mig altfor eensom, da jeg jo maa reise alene. Dog der er lang Tid til den næste Vinter, Gud veed hvad der kan skee i denne; gid at vi maa slippe for Krig! den er altid en Ulykke. Deres Naade har da læst i Berlings Tidende det mærkelige Stykke af Grundtvig, hvor han svarer, eller rigtigere, ikke svarer paa Biskop Martensens Bog. Hartmanns Opera Ravnen synes nu ikke at komme paa Scenen i Vinter, Gonouds Faust er der ogsaa Tvivl om vil blive givet, Omkostningerne ere nok saa store. Fru Jerichaus Billed af Hans Majestæt Kongen er ganske ypperligt, men derimod synes jeg ikke om hendes Billed af Prindsessen af Vales. Gid nu at dette mit Brev maa finde Deres Naade og Frøken Luzia glade og vel! jeg tillader mig senere at mælde mig lidt før Juleaften, gid at den Tid snart var; jeg frygter rigtignok for det bliver en iskold Juul med Frost og Snee, det tyder der paa, vi have jo allerede Iis paa Vandet.

Grev Frijs’s fra Frijsenborg ere her i Byen for en 14 Dage, men tage snart hjem og blive Vinteren over paa Frijsenborg. Men mange Hilsener til Frøken Luzia og min Ven Otto, Deres Naades taknemlige hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus