Dato: 19. oktober 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 19 Sept. [c: October] 1863.

Kjære Ven!

Det bliver nu snart to Aar siden jeg havde den Glæde at sende Dem eller Fru Bushby Udhængs Arkene til "Iisjomfruen", og et Par andre Smaahistorier, jeg hørte imidlertid Intet om hvorledes det gik den lille Bog, eller om den var udkommet; endelig modtog jeg ifjor i Madrid, det var omtrent ved Juletid, et Brev fra Fru Bushby at nu vilde Iisjomfruen udkomme; [udstr: Et Par trykte Ord laae] i Brevet laae klippet ud af et engelsk Blad et Par trykte Ord, der mældte om Bogens Komme. Jeg reiste imidlertid ind i Frankrige, blev et Par Maaneder i Paris, og søgte i engelske Aviser om hvad Kritikken sagde om den / lille Bog, jeg spurgte i flere Boglader om den, men Ingen kjendte den. Da jeg kom hjem til Kjøbenhavn, fandt jeg paa mit Bord en engelsk Udgave af Iisjomfruen, men der var udkommen i Amerika, og jeg var ret bedrøvet over at De kjære Ven, ikke havde taget Dem af det lille Værk. De kan derfor tænke Dem min Glæde ved for kort Tid siden at faae Brev fra Dem og høre at nu udkom Bogen og at det altsaa har været af sand Interesse for denne at det har været udsat saalænge, [overstr: og at] i det den er blevet saa rigt og smukt illustreret. Jeg maa derfor paa det hjerteligste takke Dem, min ædle, deeltagende Ven. De skrev om hvem jeg ønskede tilsendt enkelte Exemplarer, / jeg har ikke besvaret dette Deres kjærkomne Brev endnu, i det jeg siden min Hjemkomst har været overordentligt virksom, jeg har skrevet en heel ny Bog "I Spanien", den er beslægtet med "I Sverrig" og med "En Digters Bazar". Bogen er allerede under Pressen og dersom hvad jeg antager, De vil udgive den paa Engelsk, skal jeg saa snart jeg hører fra Dem, strax tilsende Dem eller Fru Bushby Udhængs-Arkene. Bogen er af Størrelse som "I Sverrig" og jeg troer giver et Billed af Spanien. Foruden denne Bog har jeg været opfyldt af et dramatisk Arbeide, som ogsaa er fuldført og netop i disse Dage antaget til Opførelse paa det kongelige Theater. Alt dette meddeler jeg Dem for at forklare min lange Taushed. Iaftes modtog / jeg atter et Brev fra Dem, der fordrer Øieblikkelig Svar; De vil at Bogen skal dediceres til hendes kongelige Høihed Prindsessen af Wales, og har allerede for mig erholdt Tilladelse dertil, saaledes forstaaer jeg det. Jeg seer heri Deres overordenlige Velvillie og Deeltagelse og bør takke Dem, men jeg ønskede rigtig nok gjerne at have vidst det før De anholdt om Tilladelse, nu De har den er det kun en om at skrive denne Tilegnelse [overstr: og], [overstr: det] jeg kjender ikke Formen i Engeland, naar man tilegner kongelige Personer en Bog, er det rigtigt saaledes:

Deres kongelige Høihed Prindsessen af Wales i allerdybeste Ærefrygt

Forfatteren.

Jeg skriver et Par Ord til Fru Bushby og vil til hende nedskrive paa dansk Dedication for at den kan forstaaes i mine danske Udtryk og rigtig gjengives paa Engelsk. Det som her har forskrækket

[Resten mangler.]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 1, 192-95)