Dato: 20. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Agnes Dunlop, g. Rosing
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 August 1863

Kjære Fru Rossing!
Det var mig en Overraskelse og særdeles Glæde, ved min H.jemkomst at finde Brev fra Dem og deri det smukke skovfriske Digt fra Deres Mand. De skulde strax have erholdt min hjertelige Tak, havde jeg ikke været saa overlæsset med Forretninger, som jeg er. Fire Korrecturer maa jeg læse, Deres Mand vil forstaae og sige Dem hvad det har at betyde, naar det ene Ark strax sendes efter det andet; til ham skriver jeg ikke i Dag, men vil tillade mig det, lidt senere; Dem, hans fortræffelige Frue, flyver nu Brevduen til. Meget længes jeg efter at see Deres nydelige Hjem. Det unge Ægtepar viser sig meget lidt paa Gaden og i Skoven, det er soranske Efterretninger. Jeg tænker imidlertid at De dog begge have været omkring, besøgt Sorø-Personer, seilet paa Søen, set Banetoget bruse forbi og der mødt Venner og Bekjendte.

Paa Basnæs blev jeg til Dagen før Fru Scavenius reiste til Jylland, jeg slog mig da lidt til Ro i Roeskilde hvor jeg havde det fortræffeligt. Hartmann fortalte, at han componerede to af Deres Mands Digte, der ret tiltalte ham, fortæl Hr Gemalen det. Forrige Uge kom jeg hjem til Kjøbenhavn, men uagtet jeg har særdeles meget Arbeide, er jeg dog ikke ret glad. jeg føler mig saa forunderlig eensom nu efter at jeg i henved to Maaneder har levet i "Familier". Sommeren er nu vistogsaa snart forbi, Regn og Rusk begynder, Blæst og Kulde følger paa, og da have vi de korte Dage, de lange Aftener – ja da er det velsignet at være i et lykkeligt lille Hjem; et saadant haaber og troer jeg at De og Deres fortræffelige Mand have, vær De nu ret Solskinnet for ham derinde og de skal see hvor Stuen udvider sig og Alt blomstrer og groer i Velsignelse. Igaar havde den unge Hr Benzon (Fætter til Eckardt) Bryllup; først i September træder Nickolai Ørsted ogsaa ind i den hellige Ægtestand.

Musaen er nu min Forlovede, slaaer hun bare ikke op med mig, naar jeg bliver en gammel Mand, Operaen Ravnen er nu under Udskrivning og vil snart komme paa Theatret. Min Eventyr Comedie Hyldemoer skal aabne Forestillingen derude, Carl Price optræder i samme, ligesom ogsaa i Ole Lukøie.

Deres Moder besøgte Dem vel paa Indreisen. jeg lagde Reiseplanen for hende. Fru Scavenius har vel været hos dem eller ventes i Besøg. Hvorledes gaaer det nu ellers med Huusholdningen? Er den fra Basnæs medbragte Pige dygtig i sin Gjerning? Boller skal De dog ikke lade hende lave, Prøven hun leverede paa Basnæs var mindre heldig. Nu Gud glæde og velsigne Dem og Deres kjære Michael Rossing! Hils ham kjærligt fra Deres

ærbødige hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm