Dato: 7. august 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

442. Til Henriette Collin.

Roeskilde den 7de August 1863.

Kjære Fru Collin!

Paa Mandag kommer jeg til Byen med Morgentoget, mit første Besøg bliver naturligviis i Dronningens Tvergade, om jeg nu træffer Nogen hjemme der, veed jeg ikke. Jonas er vidst nok endnu ude at samle Urter og Rødder; meget længes jeg efter ham, det gjør jeg da ogsaa efter den øvrige Familie! I Løverdags stod da Misz Dunlops og Michael Rossings Bryllup, der var kun Parret selv, Fru Scavenius og Børn, begge Forloverne, Brudgommens Søster, Præsten og jeg, saa at det varet meget lille Selskab; samme Aften reiste de unge Folk; jeg blev til Onsdag Eftermiddag, Dagen derpaa vilde Fru Scavenius til Jylland; jeg gik her til Roeskilde og bos hos Domprovsten hvor jeg før har været og hvor de vise mig al Opmærksomhed og Hjertelighed, kun her er ikke den Ro, den deilige Leven med sig selv, man er saa opmærksom med altid at ville skaffe mig Underholdning, saa at jeg ikke kan bestille Noget, og deri bestaaer mit bedste Landliv, jeg maa ordenligt drage mig tilbage i de indre Gemakker for at kunne skrive dette lille Brev. Igaar vare alle Hartmanns her, paa Hartmann nær, der var inde i Byen at orgle, Emil var med sin nydelige Brud, Fru Thora Hartmann havde et Hovedtøi paa som i den Grad generede mine Øine at jeg i Dag har faaet et Bygkorn paa det ene Øie og Træk i det andet; jeg er bange at jeg ikke seer godt ud naar jeg optræder paa Mandag. Dog maaskee er De da paa Rungsted; Gud veed hvorledes Nyhavn vil smage mig ved Sommertid, men jeg mener Sol?Varmen vil ikke blive saa forfærdelig. Iøvrigt havde vi igaar Tordenveir her i Roeskilde, det skulde nu lade som det var Sommertid, Regnen skyllede ned, Blæsten susede. I Dag skulle vi ned til Hartmanns hvor der er stort Selskab for min Skyld, det vil sige stor Middag; Ravnen, hører jeg, er under Indstudering; den vil saaledes blive een af de første Operaer vi faae i den næste Saisson. Min Bog om Spanien er Trykningen begyndt paa. Hils Deres Mand, Louise, min egen kjære Jonas og den øvrige Familie fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost