Dato: 28. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

(Udskrift på udfoldet kuvert:) Deres Naade
Fru Baronesse

Jonna Stampe
født Drewsen
paa Christinelund
ved
Præstø
(fra H.C.Andersen)

Basnæs ved Skjælskør
den 28 Jul i 1863

Kjære Jonna!
Det var venligt og smukt af Dig at Du skrev, derfor skal her ogsaa strax komme Tak, Hilsen og Brev; det samme ønskede jeg at sende Din Moder for hendes hjertelige, trofaste Efterskrift, men hun er vel nu ikke længer paa Christinelund. Det glædede mig saa inderligt at høre hvor velstemt og kjærligt Din Mand tænker paa mig, han groede eengang saa fast ind i mit Hjerte, at det var mig en smertelig Fornemmelse da jeg følte vi bleve fremmede mod hinanden. Han var ved mit Besøg saa elskværdig, der var saa meget af det hjertelige Gamle at jeg ret takker ham og skjønner derpaa. Frøken Ankers hele Liv og Optræden vakte min høieste Agtelse og Deeltagelse. Hun synes en ganske fortræffelig Pige. Børnene vare søde, hver paa Deres maade. Hvad Du fortæller mig om Christian Stampe var mig ogsaa en stor Glæde, hils ham varmt og hjerteligt / fra mig, ligesom Elise. Det er særdeles venligt af Din Svigermoder at have mig saaledes i Tanke at hun kan spørge om jeg tænker paa at besøge hende. Jeg er ikke indbudt, dog maa for Himlens Skyld ikke dette siges, for at faae en Indbydelse! Hils hende venligt og med Tak fordi hun har tænkt paa mig, jeg skal iKjøbenhavn aflægge mit Besøg. Siig Din Svigerfader at paa Basnæs satte Melonkjærner Blomster og en agurkeagtig Frugt, men naar denne naaede en bestemt Størelse faldt den af; Gartneren meente at Feilen laae i at Kjernerne vare lagte for tidligt, de skulle gjemmes tre Aar. Paa Glorup blev jeg fjorten Dage, og havde det rigt, godt og hyggeligt. Jeg var der med Greven alene, han har det meget eensomt; jeg fik en stor Deel bestilt. Min Reise i Spanien blev der meget udarbeidet, endnu arbeider jeg paa samme; saaledes som Du / kjender den, er det kun som man kjender Contur Tegninger med Kul, nu er den blevet et heelt Maleri; jeg haaber Du vil have nogen Fornøielse af at læse denne Bog. Miss Dunlops Bryllup med Michael Rossing var bestemt til midt i August, jeg havde lovet at overvære samme og dernæst blive en tre Uger paa Basnæs, derefter var min Sommer-Plan lagt; nu blev Brylluppet bestemt til den første August og jeg har derfor, i det Fru Scavenius reiser fra Basnæs i Begyndelsen af Maaneden, maatte særdeles forkorte mit Ophold i Jylland for at komme her. Det er første Gang jeg var paa Frisenborg; der er meget rigt og storartet, men der er dertil velsignede gode Mennesker. Jeg følte mig snart der hyggelig og hjemme og maa rose dem Allesammen, men især Grevinden; hun sagde mig, at din Svigermoder havde sagt hende, at Du og hun, / (Grevinde Frijs) lignede hinanden; det synes jeg dog ikke er Tilfældet, uden maaskke i aandelig og religiøst Sind. Jeg havde en Formiddag en hjertelig Samtale om Gud og Religion, der var saa Meget der klang fra Din Hjertebund. Der er Dybde, fromt Sind, Aand og Forstand hos Grevinden og jeg synes et lykkeligt velsignet ægteskabeligt Liv. Jeg troer at her Mand,..Kone og Børn, ret inderlig holde af hinanden. Lægen Ditzel traf jeg her sammen med efter flere Aar; han blev, medens jeg var der, flere Gange hentet til Silkeborg, det er nok en Hjerte=Sygdom, Malle Drewsen lider af og jeg frygter at den bliver hendes Død. Jeg lægger her ved Brevet en Photographi af mig selv midt i Kredsen af Familie paa Frijsenborg; det vil sige hvor jeg sidder med Damerne. Du finder paa Kortet Grevinden og de tre Døttre. Hils nu hjerteligt alle Dine Kjære. Jeg bliver her til ind i næste Uge, reiser da til Kjøbenhavn.
Hjerteligt H C Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus