Dato: 22. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 22 Juli 1863

Kjære Hr Boghandler Reitzel!

Her sender jeg Dem allerede Manuskript til omtrent de fire første Ark af den nye Bog; maa det snarest komme i Trykkeriet, da kan jeg endnu sidst i næste Uge faae Correctur paa de to første Ark; de sendes i Krydsbaand her til Basnæs over Skjelskjør. De husker at vi bleve enige om at Bogen trykkes ligesom "At være eller ikke at være", noget tydeligere og eet Bogstav mindre paa hver Side, hvorved kom en større hvid Kant. –

Jeg har tilbragt henved fjorten Dage paa Glorup hos Grev Moltke-Hvitfeldt og senere omtrent en ligesaa lang Tid paa Frijsenborg hos Grev Frijs. Sommeren er jo elendig; altid Blæst og altid Kulde, havde jeg ikke mine spanske Erindringer at varme mig paa saa maatte jeg lægge i Kakkelovnen. Jeg haaber at Hr Møller vil sørge for at to Ark blive færdige hver Uge, da Bogen bliver mellem 16 og 20 Ark er det jo en Tid af 8 til 10 Uger, det er en lang Tid. Hils Deres Frue og Deres Moder, bring Deres Broder og hans Halvdeel ligeledes min hjertelige, ærbødige Hilsen.

Venskabeligst

H.C. Andersen

[Udskr:]

Hr. Boghandler Th. Reitzel, Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 33-34)