Dato: 22. juli 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

440. Fra E. Collin.

Da det forekommer mig, at De har en særdeles Lyst til at faae Breve, selv om de ikke indeholde noget, og da jeg netop nu har Tid til at skrive et Brev af den Beskaffenhed, vil jeg give mig til at snakke. Vi modtog da Deres Brev med Photographien; denne er god, og jeg har strax beregnet den til Indtægt for »Samlingen«. Deres Beklagelser over Veiret kunne vi istemme; gjennemgaaende have vi havt 8 à 10 Grader, vedholdende Regn og Blæst.–Louise kom da ind fra Rungsted, men er idag atter taget derud med Jonas, som i denne Tid har lagt sine Snegle paa Hylden for at studere Botanik, (invita Minerva) . Theodor kan ikke photographere i dette Veir, Vappe kan ikke faae Motion nok etc.

De eneste litteraire Nyheder ere: Kornerups Reise i Spanien og en Piece: af Heammerich om Oehlenschlægers Ungdom.

De Slesvigske Stænderspektakler har Devel hørt om; det er nu endelig afgjort, at Suppleanterne indkaldes.

Deres yderligere Reiseplan kjender jeg ikke, men efter de meddedte Oplysninger antager jeg at De forlader Basnæs ved Maanedens Udgang, men jeg veed ikke, om De da gaaer til en anden Herregaard eller til Nyhavn. Jeg vil beklage Dem, hvis det sidste er Tilfældet, thi her er meget kjedeligt, naar man ikke har sin Tid fuldt besat. Har De ikke Lyst til at tage til Gøtheborg etc. I næste Maaned arrangeres en Godtkjøbstour for 10 Rdl. frem og tilbage. Havde jeg Tid, tog jeg bestemt med, og besøgte da Butenschöns.

Jeg har overhovedet, jeg kan ikke nægte det, en Lyst til at reise, som næsten er uforklarlig saa kort efter et langt Ophold i Udlandet; det er ordenlig tungt at have et saadant Liebhaberi, naar man ikke kan tilfredsstille det. Jeg kan ikke nøies med »Lange Linie«.

Jeg troer De venter meer Ubehagelighed, end De har Grund til, af Kameradskabet med Hertz. Han er vist ikke længere stridbar, og et Votum kan jo afgives uden Motivering, saa lange Samtaler behøves vel i Regelen ikke. Han var da ogsaa den Nærmeste til denne Post.

hermed lev vel.

Deres

22/7 63

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost