Dato: 16. juli 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

438. Fra E. Collin.

Jeg har ladet aflevere til Høyer de 3 Rdl.; jeg maatte da ogsaa selv bøde 2 Rdl.–

Der er ikke meget, jeg kan fortælle Dem herfra. Jeg var i 8 Dage i daarligt Veir paa Astrup, saa blev det godt Veir; Jette og jeg have det nu temmelig eensomt: Louise er hele denne Maaned paa Rungsted og synes at blive lidt raskere, Jonas lader som han botaniserer paa Skodsborg, men i Virkeligheden skraber han i Sundet.–Bladene ere nu forhaabentlig blevne færdige med at skjændes om Hr. Krabbe; Bræstrup reiser idag som overordenlig Gesandt til Athen, Ivar Rosenkrantz som uordenlig do. til Turin, de nye Politibetjente tildrage sig Publicums særdeles Opmærksomhed, Ingeborg er paa Christinelund, Louise Lind i Nærum.

Her er infamt i Byen, saa De kan være glad ved at være borte, især paa et saadant Sted; jeg har mange gode Erindringer fra den Egn for 32 Aar siden; men Befolkningen kjender mig altsaa ikke, da den er saa ung.

Lev vel.

Deres

16/7 63

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost