Dato: 12. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Frijsenborg den 12 Juli 1863.

Kjære Fru Henriques!

Imorges blev jeg glad overrasket ved at faae Deres kjære, velkomne Brev, og for at vise Dem min Glæde skriver jeg strax. Med Børnene haaber jeg at det gaaer stadigt godt frem, De selv og Deres fortræffelige Mand ere jo begge vel. Jeg blev paa Glorup omtrent 16 Dage og havde det udmærket. To nydelige Stuer, som Grev Leon, nu vor Minister i Paris, ellers beboer, blev tildeelt mig; der var ingen Fremmede, jeg havde den største Ro og alle Beqvemmeligheder, som et rigt Huus kan give; næsten Halvdelen af "I Spanien" fik jeg gjennemarbeidet og nedskrevet, desuden taget en Afskrift af "Ravnen" til Hartmann, eller rettere til Theatrets Brug. Kaffe om Morgenen og Frokost om Formiddagen tog jeg paa mit Værelse, ved Middagsbordet var jeg sammen med Greven og et Par Indbudne og saa kjørte vi og samledes igjen til Theen, saaledes fløi Dagene hen. I Tirsdags tog jeg over Beltet til Korsøer, laae der om Natten og gik Onsdag Formiddag med Dampskibet til Aarhuus; jeg sad paa Skibet ved Siden af en gammel Kone fra Slagelse Kloster, da vi vare under Samsøe, sagde hun til mig, "Det varer længe før vi komme til Nyborg!" - Det var en 79aars gammel Kone der var gaaet feil ombord, hendes Familie ventede hende i Nyborg og nu gik hun til Aarhuus. Capitainen var imidlertid saa elskværdig at give hende fri. Fart hen og tilbage, og lade hende overnatte ombord, det stakkels gamle Menneske! I Aarhuus ventede en Vogn paa mig og jeg naaede Frijsenborg der ligger i en storartet Skovnatur; Familien er meget elskværdig og opmærksom mod mig, jeg har det som et Grevebarn og bliver her til i Dag otte Dage, da indtræffer jeg, om Gud vil, til Basnæs og bliver ind i August. Jeg tænker Trykningen paa min nye Bog da strax kan begynde. "Ravnen" haaber jeg skaffer os Alle Glæde, den kommer nok paa Scenen før Frøken Hebbe, i Marts, træder op! Scharff, det kjære Menneske, har jeg ikke hørt fra siden han reiste, at skrive er nu ikke hans Sag, og jeg veed aldeles ikke om et Brev fra mig kan naae ham i Stockholm, jeg maa altsaa vente til jeg veed at han igjen er i Kjøbenhavn; til Hr. Eckardt har jeg skrevet, han er rimeligviis nu med sin smukke unge Kone i Interlaken. Hils Frøknerne Price fra mig og bed dem ogsaa bringe fra mig en Hilsen til den syge Moder. Jeg har faaet nogen Forkjølelse, Gigt i Nakken og ondt i Brystet, men jeg tænker det er Flyve-Gigt og saa flyver den! Seer De Billes da hils, lige saa mine andre Venner i Deres Omgivelse. Mit Album har jeg med og fryder mig hver Dag ved Børnegruppen ude fra Strandveien. Til Hr Melchior skrev jeg paa hans Fødselsdag, jeg haaber Brevet kom samme Dag; med Tankerne var jeg mellem Gjesterne.

Hjerteligst og ærbødigst

H. C. Andersen.

E. S. Siig mig lidt om Bournonville bliver hos os!

18.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 65-68)