Dato: 10. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

437. Til E. Collin.

Frijsenborg 10 Juli 1863.

Kjære Ven!

Det er vistnok en Plage for Dem at jeg beder Dem gjennemlæse vedlagte Brev, men De gjør det jo nok og kan De give mig et Fingerpeg til at hjelpe Manden, da gjør De det. Øieblikkelig er det om at han faaer lidt Penge, jeg beder Dem om De i det aabne Brev jeg her sender med til ham vil indlægge tre Rigsdaler, som De er saa god i vort Mellemværende at skrive paa min Regning. Jeg kan kun give tre Rigsdaler, han fik hvad jeg kunde gnu, nu da jeg var i Byen, og han kommer vistnok igjen. Han er Musik­lærer, Hartmann har taget sig af ham og Alle som kjende til Manden an­befale ham paa det Bedste. Jonas er maaskee saa god at bringe ham mit Brev med de tre Rigsdaler, da faaer han dem sikkert og af en venlig Haand.

Grev Frijs er jeg første Gang hos og kan altsaa ikke strax begynde her at samle ind til en Fattig; Fru Scavenius behøver ingen Person til skrivende Forretninger som Manden troer, og jeg er forlegen ved at plage mine for­muende Venner om Hjelp til saa mange Trængende som i den Tanke hen­vende sig til mig. Tilgiv mig den Besvær jeg gjør Dem!

Paa Glorup havde jeg det fortræffeligt; Moltke-Hvitfeldt var Opmærksomheden selv imod mig, jeg havde det som Søn paa Gaarden. Jeg var iøvrigt flittig, reenskrev hele »Ravnen«, der strax ved Theatrets Aabning skal indstuderes; jeg reenskrev daglig henved i 6 Timer, min nyeste Bog og har endnu meget Arbeide tilbage, som her fortsættes. Jeg er meget til­freds her paa Frijsenborg, Grevinden505 isærdeles, Greven og hele Fami­lien behager mig. I Dag til Middag skal jeg see Dr : Ditzel, det er mange Aar siden vi to talte sammen. Deres Kone og Louise ere nok paa Rung­sted? Jonas sendte jeg fra Glorup en Æske med Snegle, mon de havde nogen Betydning for ham, det kjære Menneske. Hils!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost