Dato: 27. juni 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Glorup den 27 Juni 1863.

Kjære Fru Henriques!

De sidste Dage jeg var i Byen fløi Tiden saaledes hen at det ikke blev mig mueligt, i hvor meget jeg end tænkte derpaa, at komme ud til Dem og Deres kjære Børnekreds. I Byen havde jeg aldeles ingen Ro, og min Skildring af Spanien, uagtet den allerede i sin første Skikkelse er bragt paa Papiret, forlanger dog endnu meget Arbeide, dette kan jeg nu her paa Landet deiligt bringe istand og jeg haaber i Efteraaret at levere en god Bog. Vinteren bliver jeg i Kjøbenhavn og da vil jo De og Deres Mand ofte og venligt see mig. Paa Reisen herover til Fyen besøgte jeg nogle Timer den gamle Fru Ingemann, hun var saa elskelig, mild og stille i sin Sorg og Længsel efter den kjære Afdøde. Her paa Glorup har jeg det rigt, hyggeligt og godt; Greven har overladt mig sin ældste Søns to smukke Værelser, her ere ingen Fremmede paa Gaarden uden jeg, Haven er storartet smuk, ganske en engelsk Park, min Kaffe og Frokost har jeg paa min Stue, ved Middagsbordet samles vi, siden kjøre vi daglig en Tour, al den øvrige Tid arbeider jeg paa "I Spanien" og har dertil afskrevet hele "Ravnen", som Hartmann gav mig med for at fra min Side, den Fugl kunde flyve vel glattet og net ud i det kommende Vinterveir. Jeg glæder mig til den Virkning Hartmanns deilige Musik vil gjøre og haaber at denne Opera ret skal holde sig paa Scenen; maa vi nu kun faae en virkelig god og dramatisk Sangerinde i Frøken Hebbe. Jeg bliver endnu næste Uge her paa Glorup, glæder De mig med Brev da sendes dette over Nyborg, siden reiser jeg, om' Gud vil, til Jylland for at besøge Grev Wind-Juuell-Frijs's og ender saa Sommeren paa Basnæs; snart, altfor snart er den smukke Tid forbi!

Ved Hr. Eckardts og Frøken Thorbergs Bryllup var jeg, kort før min Afreise; der var en smuk Stemning, Bruden saae særdeles godt ud og det tiltalte mig meget, at den ung'e Ægtemand særligt havde indbudt sin afdøde Moders gamle Veninder. Jeg havde skrevet en Vise der blev sjunget til Skaalen for Brudeparret; Scharff udbragte en Skaal for sine to kjæreste Venner: Eckard og H. C. Andersen. Nu er den unge Ven nok i Stockholm og jeg haaber, morer sig godt. Hils hjerteligt Deres fortræffelige Mand og alle Børnene, jeg har dem dagligt for Øie i det lille nydelige Billede De gav mig til mit Album. Nu, Gud glæde og velsigne Dem og Deres, kjære Fru Henriques! hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 61-64)