Dato: 24. juni 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg

den 24 Juni 1863.

Kjære Ven!

tidt tænker jeg paa Dig! tidt ønsker jeg Du var her i denne smukke Skov-Natur. Haven om Glorup er en hed engelsk Park, her svømme sorte Svaner og her er Steder som Gud og Du maa kjende. Jeg er meget flittig; "I Spanien" er nu reenskrevet, netop til Afreisen fra Malaga, her vil jeg for en Tid stoppe og faae Afskriften af "Ravnen" fra Haanden. I Dag har jeg begyndt at fortsætte det Arbeide jeg begyndte paa i Paris, men det afhænger saa meget af Lunet hvad Fremgang samme vil faae. / Derom tale vi nu ikke videre, veed Du nok. Hvad siger ung Oluf og hvorledes gaaer det med din Ind- og Udpakning af Nutids og Forverdenens Dyrekryb? Du sidder naturligviis for lukkede Vinduer i den solhede Qvist og samler paa Hovedpine og anden Daarlighed, flyv mere ud, dyk tidt i Vandet, og lad David svare for at Du ikke bliver borte. Iaftes læste jeg i Avisen at Jørgen Jørgensen havde erholdt Sølvkorset, det fornøiede mig baade for ham og for Dig! Bring ham min Lykønskning og Hilsen! - Nu er det netop et Aar siden at vi ifjor fløi ud, begyndte vor indholdsrige Reise, jeg ønsker at det var iaar vi / begyndte den og da kjendte hinanden som vi nu kjende hinanden; endnu bedre, vil jeg troe, skulde vi da have nydt og forstaaet Øieblikket; men der kommer nok et Foraar igjen, naar Du er en lærd Mand, en heel Magister, vi kunne flyve sammen, men forlov Dig endelig ikke til den Tid, saa gaaer Du op i Brevskriveri, muler naar der ikke kommer Brev og faaer veemodig Stemning naar Skrivelsen er læst. Fri som en Fugl, let som en Fugl er Ungdommen, og den har Du jo næsten endnu tilgode. Den medfødte Alvorlighed og Lukken inde, kan saa deiligt lægges ind i en Doctor Magister Grad! læg den der! nu lægger jeg Pennen!

Din

H.C. Andersen./

Hr Jonas Collin/

[Udskrift:] Til Hr Jonas Collin

i Dronningens Tvergade i

Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 53-56)