Dato: 19. maj 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

432. Til E. Collin.

Basnæs den 19 Mai 1863.

Kjære Ven!

Tak for Deres Brev! det ventede jeg slet ikke; det glædede mig, jeg saae der af at De venligt tænkte paa mig, ogsaa fra Jonas blev jeg iforgaars over­rasket med Brev, det var livligt og godt. De skriver, det skulde være Dem der var paa en Herregaard, De skulde nok vogte Dem for at komme til Byen; men forstaaer De da ikke at jeg længes efter at see Dem, Deres Kone og Louise! jeg synes at det er meget længe De have været her hjemme og jeg endnu ikke seet og talt med Dem, det er den vigtigste Sag hvorfor jeg kommer og ikke den mindre at om 8 a 10 Dage er der Jury-Møde, det kan jeg godt sige mig fra; men nu vil jeg see Dem, jeg glæder mig der til, som jeg glædede mig i Paris, men da undte De mig det ikke. Tak for Opgivelsen af min Penge-Status, det falder omtrent sammen med min egen Bereg­ning, kun at Reisen ikke har kostet som De antager 2374 Rdlr 43 b men endnu 1000 Rdlr, disse fik jeg i rede Penge af Reitzel da jeg reiste; mit Overslag var at give ud 3400; jeg er saaledes slet ikke kommet til kort og har af disse Penge udgivet omtrent 100 Rdlr til Klæder. Min Indkomst Skat vilde jeg gjerne betale; jeg er ansat til 50 Rdlr; man har det første Aar, efter mit eget Opgivende, sat mig til 2500 Rdlrs Indtægt, men nu har jeg været fra Kjøbenhavn omtrent 9 Maaneder, kan jeg da have at betale 50 Rdlr for det andet Aar? I dette som nu er begyndt, har jeg for Øieblikket kun i Indtægt de mig tilstaaede 1000 Rdlr; vil De overtænke denne Sag og tale med mig naar vi sees. Imorgen, med502 det sidste Tog, kommer jeg til Byen, indtræffer altsaa først henimod Midnat, men da sees vi, om Gud vil, Dagen efter, Torsdag. Jeg har siden jeg kom paa Landet, det er nu kun tre Uger siden, skrevet saa flittigt paa min Reise, at jeg i Dag harheelt endt den første Nedskrivning; jeg har skrevet 43 Ark, der blive omtrent 20 trykte; jeg forsikkrer Dem, at min Haand er træt, som aldrig før af at skrive; jeg har et Par Gange faaet Krampe i den, men jeg maatte skrive, fra Morgen til Aften, jeg kunde ikke andet! Hils nu Deres Kone, Louise og Jonas fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost