Dato: 24. april 1863
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

428. Fra Henriette Collin.

Gent 24de April [1863]

Fra dette stille ærbare Sted skal De have et Par Ord kjere Andersen fordi De i Deres sidste Brev til Edvard yttrede Ønske om, endnu engang at høre fra os.–Vor Bestemmelse at gaa over Brüssel til Amsterdam forandrede vi dertil at vælge Gent og Brügge istædenfor Brüssel og vi fulgte da med Scharling som gaar denne Vei til London.–Jeg har aldrig følt større Forskjel mellem to Byer end mellem Paris og Gent, man skulle tro dem befolkede med ganske forskellige Skabninger og det ere de da forsaavidt ogsaa som man nok kan regne Franskmænd overhovedet og Pariser i Særdeleshed til en anden Menneskerace end den Almindelige.–

Fra den svenske Maler Malmström i Paris medbringer vi Dem Skitsen til »A[n]dersen mellem sine Eventyr«, som er en meget net Composition ligesom Kunstneren syntes os vakker. P. L. Müller gjorde vi ogsaa Bekjendtskab med de sidste Dage men han forekom mig ikke at være nogen »net Composition«.–At Jeg har været i Paris morer mig meget, den har i høi Grad imponeret mig som By og i ligesaa høi Grad forfærdet mig som fordærvet By Uh Ha!–

Det vil gjøre os ondt at skilles fra Scharling som vi strax kom paa en gemytlig Fod med og som vi i Paris bestandig levede med, men nu ere vi jo næsten hjemme og saa kan vi jo af Hjertenslyst tale vort eget Sprog med Vore Egne Slægt og Venner, det skal blive en stor Glæde!–

Hvis De har en Middag tilovers for os kjere Andersen saa gjør os den Glæde at tage tiltakke med vort Bord og vælg selv hvad Dag De vil af Ugens 7'ndash;Det følger af sig selv at De kun er bunden naar De selv vil.

Edvard er nu atter rask men han seer temlig daarlig og ældet ud'ndash;saalænge han er rigtig paa Farten befinder han sig bedst jeg tror at en Plads som Conductør ved en Dellegence som uafladelig gik frem og tilbage over de høieste Alper ville gjøre ham ung igjen.–I Mangel deraf glæder han sig nu til sine Forretninger, gid de vare lidt mere løbende end de ere.

[I Margen:] Amsterdam Søndag'ndash;Edvard er paa Farten til Zaardam for at see det Sted hvor Peter den Store gik i Lære'ndash;og adskilligt Andet, men Louise og jeg foretrak at blive hjemme'ndash;Om Amsterdam veed jeg endnu ikke andet end at den upaatvivlelig er den reneste By i Verden[.] Da vi endnu holde fast ved det Ønske at komme hjem Lørdagen den 2den saa spørger jeg om De vil gjøre os den Fornøielse at spise Oxesteg hos os paa Søndag den 3die?–

Lev vel kjere Andersen'ndash;glæd Dem en lille Smule til igjen at see Deres hengivne

Jette Collin.

[Paaskrift af Henrik Scharling ]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost