Dato: 2. januar 1838
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorøe d 2den Jan 1838.

Kjære Andersen

De skal have den første Epistel, jeg skriver i dette nye Aar med hjertelig Tak for det Venskab, De har bevaret for mig i saa mange Aar, og som jeg med oprigtig Erkjendelse af Deres Aand og Hjerte gjengjælder. Gid dette Brev maa træffe Dem i en lykkeligere Stemning, end den, der dicterede Dem Deres sidste Brev. Deri stod De som en Fuglefænger med en Sangfugl paa hver Skulder, een i hver Haand og een paa Næsen og istemte en Klagesang over at alle stegte Kramsfugle fløi Dem forbi Munden, og at der maaskee slet ingen var til i Naturen. Ere ikke hine Sangfugle faldne ned til Dem fra Himlen som til enhver poetisk Natur, uden stor Anstrængelse fra Fuglefængerens Side, og har ikke baade De selv og Andre havt Glæde deraf, om nu just ikke det prosaiske Livs Fugle have været ligesaa forekommende. De er jo selv en Trækfugl med en sydlig Naturs Længsel i Dem og klager over at De ikke har faaet en fast grundmuret Rede her i Norden. De flyver endnu frit over alle grønne Skove og leder om en grøn Green at bygge Rede paa - ih nu! det kan ogsaa skee, og maaskee snart - Ansøgningen er jo inde - og hidtil har Vorherre jo hjulpet. Hvorfor vil De egensindig stoppe Øret i for Haabets Lærke og kun aabne det for Mismodets Ugle? - Det gik ikke mig et Haar bedre hvad de ydre spidsborgerlige Ting angaaer før jeg havde overlevet en Menneskealder og efter 10 Aars Forlovelse traf den lille grønne Qvist her i Sorøeskoven at bygge Rede paa. - Og sad De nu her som jeg i 15 Aar paa eet og samme Sted, uden at see Meer af Verden end denne Søe og denne Skov, samt et Glimt af den halv fremmede Hovedstad og et Par Comedier om Aaret, og uden andre synlige og haandgribelige Laurbærkrandse, end dem Chr. Molbech og Peer Hjort og den høifornemme Redaction for Maanedsskriftet directe eller indirecte fletter af Tidsler - saa vilde De maaskee neppe bytte Deres frie Omflagren i "Intelligentsens danske Hovedsæde" med min idylliske Solitüde i Afkrogen med tilhørende Gage og Katheder blandt en halv Snees Studenter, ikke at tale om de bestandige Stiilrettelser i en Skole. Den skjønne store fremmede Verdens Theater fik De jo ogsaa en Fribillet til, ligesom jeg engang. Deres Bøger tale jo ikke allene Tydsk og formodentlig Svensk og Norsk, som de fleste af mine, men nu endog fransøsisk! Dertil et skikkeligt Levnet - selv paa Prent og paa Fransk - for Fanden! De er jo en Lykkens Pamphilius - Apropos har De læst "Lykkens Yndling" af Carl Bernhard? - Den har interesseret mig. De Elskendes hovedkulds Reise til Lykken neden om hjem, har jeg Intet imod; det maatte vist være en meget behagelig Overraskelse - men Vorherre skulde, efter min Mening, just ikke saa bestemt have taget dem in flagranti. - Jeg har skrevet et dramatisk Digt i denne Tid - og for Scenen! men det kan naturligviis ikke falde mig ind at spørge Chr. Molbech om det behager ham, eller at søge en Plads til det paa den Hylde, man har lagt Blanca og Masaniello paa. - Der bliver vel en Scene i Danmark efter hans og min Udgang; men kjedeligt er det at Antipoder skal staae paa samme Halvkugle og incommodere hverandre, tværtimod Naturens ellers saa saare fornuftige Love. Deres Portrait hænger nu paa min Væg ligesom før Hauchs. Vi finde det Alle fortræffeligt - Liigheden er frappant og behagelig - see ogsaa deri var De en Pamphilius, hvis det er en Lykke ikke at komme i Hænderne paa fremmede Folk eller til Efterslægten i Carricatur. Nu fremdeles al Pamphilius-Lykke i det nye Aar. Lad mig snart vide at Ansøgningen er bevilget! I alt Fald - Hovedet i Skye og over Stjerner! - Husk paa Schillers "Jordens Deling"! Lad os kjønt tage til Takke med Olympen, naar den skidne Jord ikke vil give os lige Part med Spidsborgerne! - Gud velsigne Dem! hjertelig Hilsen fra min Lucie saavelsom fra Hauchs, som jeg har bragt Deres Hilsen.

Deres B.S. Ingemann

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (204)