Dato: 8. april 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

427. Til E. Collin.

Kjøbenhavn 8 April 1863.

Kjære Ven!

iaftes modtog jeg Deres velkomne Brev fra Paris; at vi der ikke mødtes har ræret mig en Sorg. Det gjør mig ondt at De er lidende og ikke frisk og bevægelig, som da vi vare sammen i Montreux. Det fornøier mig at de af mig givne Oplysninger bekræftige sig som rigtige, men fra min Side er der ikke, som De troer, en Misforstaaelse med Opgivelsen af at Breve der komme til Paris, addresserede til Gesandtskabet sendes derfra med Posten og ikke med »Bud«, vi have altid faaet dem med Postkarle; Ved min Afreise spurgte jeg Hr Kammerjunker Sick om hvad der var lagt ud for Breve til Jonas og mig og han svarede mig at det vidste Tjeneren, der modtog disse, denne kunde jeg da ikke faae fat paa og sagde det til Mini­steren L. Moltke, der svarede mig at Tjeneren ikke betalte Brevene, disse kom paa Regning ved Aarets Udgang og der holdtes ikke Optegnelse paa disse enkelte Breve, det gik Alt paa een Regning. Alle Breve jeg fik vare ogsaa frankerede og saaledes kunne de ikke genere Gesandtskabet, der lader dem lægge i Postkasse hvorfra de besørges til Vedkommende. Heri er ingen Misforstaaelse. At De har faaet Hestekjød paa Restaurationen, troer jeg derimod er en Misforstaaelse. Det er mig kjært at De traf Scharling, han er et godt og behageligt Menneske. De veed vel at før min Afreise feirede Skandinaverne en Fest for mig i Palais royal, den var meget smuk og gemytlig, den svenske Maler Malmgreen havde givet et Billed af mig, hvor paa de nyeste af mine Eventyr vare høist genialt anbragte. Kunstneren lovede mig en Skizze deraf og jeg saae den i hans Stue, næsten fuldendt kan De bringe mig den hjem vil De gjøre mig en Glade. Skriv et Par Ord til ham, han boer pokkers langt borte paa den anden Side »Magdalene«!

Bjørnson holdt en glimrende Tale til mig, hvorpaa jeg kun kunde svare at det var for mig medens han holdt den, som laae jeg i min Liigkiste, hvor Taleren altid fremhæver kun det Gode og seet i det meest glimrende Lys. En smuk svensk Sang blev sjunget og et Digt fik jeg fra P. L. Møller. Fredag den 20de reiste Jonas og jeg fra Paris, hvor vi da havde været over to Maaneder, vi bleve 3 Dage i Düsseldorf vor Fru Roth var høist glad og elskværdig ved vort Besøg. Jeg lærte at kjende den norske Maler Tidemand, den elskværdigste Nordmand jeg endnu har mødt; Jonas og jeg, ligesom Fru Roth, Søn­nen og »Candidaten« vare med til Festmaaltid, hvor vi fik norske Ryp­per; udenfor vaiede det norske Flag! De maa endelig gjøre Tidemands Bekjendtskab, thi Fru Roth maa og skal De499 besøge, hun holder uen­delig meget af Deres Kone, og det vil være hende en Sorg om De ikke kom. Da Jonas og jeg forlod Hamborg, var det en voldsom Storm, jeg vilde ikke gaae over Kiel, men500 han vilde overraske, rimeligviis Wan­schers. Da jeg nu havde friet ham med ikke at plage ham til at besøge Dresden, lod jeg ham ogsaa her have sin Villie, men fulgte ikke læn­ger med ham end til Neumünster, der skildtes vi; jeg følte mig bevæget ved at slippe ham som jeg nu paa niende Maaned havde levet med. Om Natten i Flensborg hørte jeg den rædsomme Stormvind og var meget angest for ham, han havde en haard Tour, men kom saa til Overraskelse hjem til dem han holder af. I Flensborg var Dampskibs Farten endnu ikke begyndt, jeg maatte altsaa om Natten med Deligense over Fyen, det var en kold Tour, men Dagen som jeg tilbragte i Flensborg var meget fest­lig, Cevile og Militaire arangerede en Fest for mig hvor der blev drukket Skaaler og holdt Taler. I Odense laae jeg om Natten, tog Plads med Deligensen næste Middag, og reiste uagtet der kom en Deputation: min Fødeby vilde gjerne ogsaa en Gang ret venlig hilse paa mig, men jeg fra­bad mig den store Velvillie, glad og fyldestgjort ved at vide at den fandte der. Fru Scavenius boer i Kjøbenhavn, jeg kom saaledes ikke til Basnæs, men strax til Kjøbenhavn, hvor jeg, indtil videre, boer i Hotel d'Angleterre. Jonas, hvis Fødselsdag det er i Dag, (han spiser hos Wanschers) meget travlt med at ordne sine Sager, jeg seer ham kun lidt, alle Aftener er han hos Viggo, der iøvrigt, Gud skee Lov, ikke seer saa lidende ud som jeg havde frygtet. Drevsen og Gottlieb Collin derimod see daarlige ud. Hvad Prisen i Hotel Bergere angaaer da finder jeg den billig, tre Værelser med tre Senge, Service og Dejeuner 13 1/2 Frank daglig og paa anden Sal, er ikke mere end hvad jeg gav, nemlig for to Senge, Service og ude i Byen Dejeuner, daglig 9 1/2 Frank, og vi boede paa fjerde Sal; De kommer nu fra det billige Schweitz og Italien, vi derimod fra det dyre Spanien! Hør endelig Operaen »Faust« af Gounod, besøg i Louvre de Sale hvori opbe­vares Erindringer om Napoleon; see et Spe[k]takkelstykke i Theater Chatelet; hør i Opera comique den lille Opera La deesse et le berger; den behagede Bjørnson og mig. Fremfor alt glæd mig endnu med et Brev eller beed Deres Kone at gjøre det. Veiret er ganske godt her hjemme og det er ikke koldt; iaftes havde vi Lyn og Torden. Folk sige at Jonas er blevet ældre og jeg yngre. Han seer mandig og rask ud, skal ligne Dem, saa at Familien bliver rørt, jeg kan ikke see det. Han omtales som meget opfrisket i Sindet mere meddelelig end før, kom nu snart inden det taber sig, han savner Dem meget. Hils Deres Kone og Louise. Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen: ] De ved Baron Delong hjemsendte Kasser ere indtrufne, men meget dyre, Jonas gav over 5 Rdlr og jeg henved 7.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost