Dato: 8. marts 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Sofus Holten
Sprog: dansk.

Paris den 8 Marts 1863

Kjære Hr. Holten!
Deres senere Brev modtog jeg igaar; det har sat mig i Forlegenhed, thi vel kan jeg, uagtet det ikke ligger for mit Talent, i Vennekreds sætte mig hen og improvisere paa Papiret en Bordvise, men det er noget ganske Andet at skrive et virkeligt Digt til en Fest af Betydning. Tiden er saa kort at skal De have den Sang De forlanger, da maa jeg øieblikkelig sætte mig ned og skrive den, dette ligger ikke i min Evne, imidlertid var Deres Opfordring saa nær mit eget Ønske at kunne bidrage Lidet til den smukke Fest og det var mig piinligt at sige nei til Deres Forlangende, jeg blev derfor oppe til ud paa Natten og fik en Sang paa Papiret, men da jeg nu i Dag gjennemlæser samme, er jeg hvad jeg maatte vente, utilfreds med/den; med bedste og varmeste Villie kan jeg dog ikke i Hastværk bringe et Digt der er Opgaven værdig og jeg nogenlunde tilfreds med. Sangen bliver afsjungen i en stor Kreds, siden af trykt i Avisen og jeg staaer da der med min fattige Vise. At De altsaa ingen faaer fra mig er ikke Mangel paa Lyst og inderlig Deeltagelse, men ene og alene fordi De for seent, lige i de sidste Dage forlanger det af mig. Forstaae mig nu med Velvillie.

Deres hjerteligt hengivne
H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm