Dato: 8. marts 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

425. Til E. Collin. Paris den 8 Marts 1863.

Kjære Ven

I Deres Brev fra Florents, som jeg modtog i Dag taler De om min Forvirring i at angive Talstørrelse og fører samme Forvirring over paa Angivelsen af mit Brevs Dato, men denne er ganske rigtig, Brevet er afsendt flere Dage tidligere end det Brev De anderledes betids fik fra Jonas, som han kan bevidne og selv har jeg bragt Brevet paa Posthuset. Hvad jeg derimod bebreider mig selv er at jeg er gaaet omstændeligt ind i de reent forretningsmæssige Pengesager, og virkeligt stillet mig selv, (ved ligesom at ville klare hvorfor og hvorledes), somom jeg var en forunderlig gnieragtig Natur, der var bange for at tabe en Skilling paa Rigsdale[re]n[;] jeg ærgrer mig over at jeg maa kunde opfattes saaledes, og De er meget smukt og mildt gledet hen der over, men ikke jeg. Bedrøvet mig har det at vi ikke mødes i Paris; endnu haabede jeg det da De kom til Lorentz men da nu Deres Reise udvider sig til Venedig, til et længere Ophold i Nizza, saa er der ikke nogen Tanke længer om at have den Glæde at være her sammen med Dem og Deres, selv om jeg endnu lagte 14 Dage til min tidligere Bestemtelse om Afreisen. Jeg er nu træt af Paris og Jonas er det ogsaa, naar vi tage bort have vi været her omtrent to Maaneder; den halve Tid anseer jeg, vil være nødvendig for Dem, især naar De ogsaa vil besøge London, hvor til De dog maa have en otte Dage, gaaer De da over Belgien hjem vil De ikke kunne være i Kjøbenhavn før imod Slutningen af Mai, gid vi der mødes i Glæde og god Tid. Fru Serre havde paa det hjerteligste bedet mig lægge Veien hjem over Dresden, jeg lovede, men ikke bestemt, at jeg vilde tilbringe min Fødselsdag i hendes Huus, Jonas var naturligviis ligeledes indbudt, men da han hørte derom, var han utilfreds der med, sagde mig at det var ham imod, han har jo naturligviis heller ikke i Familien saa aldeles den Frihed som han ellers har bevæget sig i paa hele Reisen. Jeg har paa denne efter bedste Evne og Forstaaen, søgt at føie mig efter hans Ønsker og Villie. Nu kommer imidlertid Budskab om Serres Sygdom og iforgaars om hans Død. Fru Serre venter at see mig, Jonas vil ikke med, jeg har nu gjort det eneste muelige Forsøg paa at slippe for at tage der hen, men faaer jeg Brev at kommer jeg ikke vil det bedrøve hende, da maa jeg og Hjemreisens Plan er da saaledes aftalt med Jonas, at vi to reise sammen f Ex til Frankfurth og derfra tager han alene hjem, jeg sørger for ham til han naaer Korsør, saalænge er han min Gjest uagtet jeg ikke kan giøre Honeur som Vert. Alt dette er ikke meget fornøieligt. Dog ogsaa nogen Glæde har jeg. Fra vore Landsmænd i London har jeg faaet Indbydelse at komme til den Fest, de gjøre i Anledning af Prindsesse Alexandras Formæling jeg kommer naturligviis ikke, uagtet der er Een som tilbyder mig sit Huus, jeg er stærk forkjølet, og uendelig træt. Skandinaverne gjøre et Gilde for mig her i Paris Onsdag Aften, Bjørnstjerne Bjørnson, to Svenske og en Dansk kom som Deputation til mig i den Anledning. Een af de første Photographer har bedet mig sidde for sig for at mit Billede ogsaa kan komme i Handelen her. Det er meget smukt opfattet, jeg synes særdeles om det, Jonas derimod ikke.

I tre keiserlige Theatre har jeg fri Plads. Det Hotel des hautes Alpes, som De nævner ligger godt, alle de danske Skuespillere tage ind der; jeg har tidligereseet paa Værelse her for Jonas og mig, men gad ikke boe der; jeg fandt det mørkt, smudsigt og dyrt. Vort Hotel, (Hotel Bergere rue Bergere) er det meest anbefalelige, Jonas foreslaaer en privat Leilighed hos en Familie. Den kan De jo ogsaa søge, men foreløbigt tage ind i vort Hotel. De Breve som komme til Legationen, kastes af denne i en Postkasse og Posten bringer dem hvor man boer saa at man har ingen Grund til at betale Gesandtskabets Tjenerskab. Ved Middagsbordet erlægger hver Gjest til Opvarteren 2 Sous, ved Frokost, ligesom ved Kaffe om Morgenen og selv om man tager et Glas Øl, erlægges een Sous. Den danske Legation boer i Rue L Evoque, De kan i alle Capheer finde en Adressebog, for hvem De vil søge. Et fornøieligt Brev fra Dem vil glæde mig. Deres

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Til den 18' Marts antager jeg at Breve endnu naaer Jonas og mig her i Paris. Hjertelig Hilsen til Deres Kone og Datter!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost