Dato: 5. marts 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Sofus Holten
Sprog: dansk.

Paris den 5 Marts 1863.

Kjære Hr. Holten!
Hjertelig Tak for Deres venlige Brev! De og mine andre Landsmænd have uendeligt glædet mig ved saa smukt at have mig i Tanke og jeg vil altid gjemme Deres Brev til en Erindring herom. Gjerne kom jeg til Festen i London, men jeg er ikke rask, jeg er i en Grad forkjølet at jeg maa udsætte min Reise til Hjemmet, og saaledes tør og kan jeg ikke begive mig til Engeland, hvor jeg maaskee, naar jeg kom, vilde befinde mig saaledes at jeg der slet ikke kunde tage Deel i Festligheden; vil De udtale dette for Komiteen og bringe denne og mine andre kjære Landsmænd, min varmeste Hilsen, min Inderligste Tak for Deres store Velvillie og Godhed mod mig, min Tanke vil paa Festdagen være hos Dem, den venlige Indbydelse har glædet og rørt mig. At De kjære Hr Holten vilde dele Deres Hjem med mig, kan jeg ikke noksom takke Dem for, det vilde have været mig en stor Behagelighed, og jeg havde ogsaa taget mod Deres venlige Tilbud havde jeg følt mig vel nok til at komme.
Deres taknemlig
hengivne
H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus