Dato: 5. marts 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

[kladde]

Til H. Scharff

Paris den 5 Martes 1863.

Kjære Ven!

Endelig kom da Brev fra Dem! jeg længtes derefter. Tak fordi det kom. De arbeider meget i Vinter, jeg seer i Dagbladet, at De tidt træder op i Balletter og dandse, jeg glæder mig til at see Dem i flere af de nye Partier De nu har; Amor og Balletmesterens Luner haaber jeg endnu er at see paa Scenen naar jeg kommer hjem. - Paris smager mig endnu ikke rigtig, her har De det paa Vers, men Verset maa ikke trykkes; [over linien] jeg gjemmer det til min "Reise".

Paris.

Susende, vexlende, trættende broget
er det omkring mig; jeg er i Paris.

Ret som en Karnevals Dag er hver Dag her et travesteret, nyt Paradi[s]

__________________

Kom...s..

[overstr: Der skrive disse Digtere: jeg er]

Der er en Vise "jeg er en Skandinav," de Digtere politiserer; det gjør De ikke! det kan jeg see og høre paa Dem De er dybere.

__________________

[overstr: Grev] X er dimiteret af en Fader og holder tør jeg troe virkligt af ham; det er gaaet lidt over paa mig og jeg [jeg] kom i Kjøbenhavn nogle Gange i hans Hus, der ved en Middag var jeg sammen med Dem, De havde Deres Herre, der førte Dem til Bords, Tilfældet gav mig, der ikke kunde tilfalde at føre nogen af de faae Damer der var tilbords, - jeg fik Plads ved Deres Side -

Komtessen

Og jeg talte mere med Dem end med min Cavaleer, jo jeg husker det godt, han var rædsom kjedelig, De var interessant [overst: det vil De ogsaa være i dag]; sad hos mig ogsaa i Dag; ja De maa sidde tilvenstre thi skal jo tøires tilhøire med een bestemt efter Rangen.

Kandidaten

Det maa være et sørgeligt Liv at være meget fornem.

....

Baronessen

Würde gibt Bürde siger Tydsken. Jeg tør vel nok citere Tydsk, [overstr.: Sproget er ikke vor Fjende. Det bliver ikke godt det kan heller ikke glæde sig over i Berlin.] Det talte baade Göthe og Luther, men Hegel, vi har dog lærd meget derfra.

Kandidaten

Og selv bliver de med eet Lærd, Der er, min naadige Frøken, om jeg tør sige det, mange Modsætninger.

Præsterne

Jeg er Holbergs den Vægelsindede, jeg veed det nok, der hisser i mig - snart den politiske Kandestøber, snart [uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 107-08)