Dato: 1. marts 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

423.Til E. Collin.

Paris den 1ste Marts 1863.

Kjære Ven!

iaftes fik Jonas Brev fra Dem, sin Moder og Søster ogsaa jeg fik en ven­lig lille Skrivelse; men494 af disse Breve sees at De i Florents ikke har modtaget et Brev fra mig hvori jeg gav Dem en heel Deel Oplysninger og paa det bestemteste raadede Dem fra at tage ind [i] l Etoile du Nord, der ligger paa den anden Side Seinen og er et lille mindre reenligt Huus, derimod anbefalet Dem det Hotel hvor vi boe Hotel Bergere, rue Bergere, hvor jeg haaber, især dersom jeg er her endnu, at skaffe DemVærelser, hvert for nogenllunde rimelig Priis; her boer De i et udmærket Strøg, dog alt dette er sat ud fra hinanden i mit Brev, der er sendt495 den 18de fra Paris til Florents poste restante; Jonas skrev senere end jeg, hans Brev har De faaet, ikke mit, det er mig forunderligt, vil De spørge derom. Endnu har jeg ikke opgivet at vi samles her i Paris, De vil ikke finde det mere koldt her end De har det i Florents; al den Tid vi have været her sidde Folk hele Aftenen og ud paa Natten paa den hele Bouleward, i fri Luft og drikke Øl og Sorbet; Jonas og jeg lægge kun i Kaminen496 mod Aften; vi komme i øvrigt aldrig iseng før Klokken to, det er et ganske omvendt Liv jeg her maae føre; Theatrene vedvare til Klokken er over 12, saa ere vi begge sultne, spise og drive lidt i Vrimlen; vi sove da rigtignok til Klokken 9 ½, men før vi saa have faaet Frokost og flyvet ud, er Dagen ogsaa flyvet. Vi gaae meget tid i Theat­rene; jeg har nu faaet fri Adgang og een af de dyreste Pladse, i den store Opera, hvor der er en udmærket Tenor med Malmstemme og en herlig Sopran og en Bas. Jeg har dernæst Plads i Opera comique hvor en Opera af Felicien David gjør stor Lykke og virkeligt fortjener det, men meest til­taler mig Gounods Opera Faust. Dernæst har jeg Plads i Theatre français, hvor dog deres første Comiker staaer tilbage for vor Phister. Jonas vil hælst i den store Opera og i Theatre français og er allerede temmelig vragende, med hvem og hvad han vil høre; hans Sands for Skuespillet, men især hans Øre for Musik, er blevet særdeles udviklet; den hvide Dame, som han aldrig havde hørt fornøiede ham forleden meget, ellers er det Faust, Rigoletti, La favorita, il Trovatore etc. der sjungne som de her blive sjungne, tiltaler ham. At De bliver 14 Dage i Florentz, som Jonas siger, vil jeg ikke tro; især da De fryser. Lad mig nu endelig strax efter at De har faaet denne Skrivelse erholde Brev fra Dem og vide om De har faaet mit tidligere til Florents sendte Brev, thi ellers maa jeg jo give Dem en Deel nyttige Oplysninger, lad mig vide den tidligste Tid De kan komme her til Paris, hvor De ikke vil fryse mere end hvor De nu er; Vinteren i Paris er iaar, efter Alles Sigende ualmindelig mild; Træerne grønnes allerede. De vil lo her træffe Bjørnstjerne Bjørnson, maaskee den unge Forfatter Scharling, de andre komme og gaae, saaledes er her nu Sager, der forleden spurgte meget til Dem, Kammerherre Grevenkop-Carstenskjold, Grev Peters­dorff, dog jeg mødes kun lidt med Landsmændene, Jonas seer dem of­tere. De vil finde i Paris Meget der vil interessere Dem, god Comedie, god Musik, deilige Stemmer og dernæst i Louvre herlige Kunstskatte; De vi overvældes af Livet her, blændes som ved et Fyrværkeri, overraskes og være træt som vi ere det. De vil blive forbauset over Meget Deres Øine maa see, Boutikvinduerne frembyde Billeder af Skuespillerinder og Dandserinder i Stillinger og Paaklædninger, som De neppe tænkte Dem at Fruentimmer vilde lade sig potraittere og seer De dem dandse Cancan, vil De ligesaa meget forundres over hvor let og frit Livet hendandses, og dog er det en interessant Stad, der nok er værd at dvæle nogen Tid i, havde man kun Ro til at samle de brogede vexlende, summende susende Billeder. EnVexel i mit Navn, er sendt til Jonas, stor 500 Frank[.] De havde i Deres Brev skrevet til mig at De sendte samlet 1000 Frank, det blev Jonas meget glad ved, men derpaa skuffet da det var 500 Frank, der lagt til de tidligere bleve 1000 Frank. Jeg har tidligere opgivet hvad jeg har leveret ham i Penge, De undrede Dem over at det var saa meget, der til kan jeg Intet svare. Hans Reise, hans Ophold, hans Vask, Theatrene etc. har han Intet givet ud til, der var hanjo min Gjest, men derimod til Breve, Tobak, Bøger, enkelte Sager han har kjøbt, dernæst til sine Samlinger og disse[s] Afsendelse, ødsle gjør han ikke, lidt Klæder har han ogsaa kjøbt, men burde her i Paris, hvor de ere saa billige, forsyne sig, det vil han ikke da han ikke vil tage flere Penge op, han trænger meget til en Vinterfrakke, gaaer komplet og fryser, men bliver vred naar jeg taler der om og vil blive meget heftig om han hørte at jeg saaledes aabent skriver derom, men det synes jeg, til hans Gavn at burde; jeg betaler her for mine Klæder, omtrent lidt mere end det Halve af hvad jeg betaler i Kjøbenhavn. Clara Schu­mann er her, Jonas og jeg skulle spise med hende hos Grevinde Moltke­-Hvidtfeldt.–Fru Serre ønsker saa særdeles at jeg kom til hende og feirede min Fødselsdag, men Serre ligger meget syg og det er Jonas imod at tage derhen497; Sagen er saaledes nu svævende, Deres Bestemmelse om De vil mødes med os i Paris og naar, før den 20de, vil afgjøre Sagen. Hils Deres Kone og Datter.

Deres

H. C. Andersen.

[I Margen paa første Side: ] NB Det er ikke tænkeligt at jeg, som Jonas troer, har glemt at skrive poste rest[ante].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost